Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

Usługi przewozowe osób i paczek w kraju i zagranicą 

F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak, 

Frywałd 97, 32-067 Tenczynek

 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawierania umów przewozu osób i rzeczy, ich realizacji oraz rozliczeń finansowych pomiędzy stronami tych umów.

2. Stronami umów przewozów osób i rzeczy są:

a) Przewoźnik – firma „ F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak ” wykonująca przewóz Pasażerów i rzeczy.

b) Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna składająca ofertę przewozu Pasażera, Pasażerów lub rzeczy firmie „ F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak ”

3. Przedmiotem umowy są turystyczne lub okazjonalne przewozy pasażerskie oraz rzeczy.

4. Przedmiot umowy realizowany jest przy użyciu środków transportu w postaci busów lub samochodów osobowych będących w dyspozycji Przewoźnika.

 

II. Umowa przewozu

1. Zamawiający zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną za pomocą formularza on – line dostępnego na stronie internetowej Przewoźnika:

www.barthur.pl. 

2. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą dane zamówienie. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do podania dokładnej daty przejazdu, danych personalnych, adresu, aktualnego numeru telefonu oraz określenia ilości zamawianych miejsc i posiadanego bagażu łącznie z miejscem docelowym przejazdu. 

4. Podstawową formą umowy jest umowa ustna, a dla celów dowodowych każda ze stron może żądać umowy pisemnej.

5. Ustaloną wcześniej z Przewoźnikiem opłatę za przejazd Zamawiający uiszcza gotówką bezpośrednio u kierowcy, bądź na wskazane konto bankowe Przewoźnika. Istnieją okoliczności, w których Przewoźnik może uzależnić realizację usługi od wpłacenia przez Zamawiającego zaliczki w przypadkach przejazdów grupowych oraz dojazdów do Klienta na dużej odległości od miejsca pobytu Przewoźnika.

6. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego postanowień niniejszego regulaminu.

7. Z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika, czyli przewozu osób i mienia spod wskazanego adresu na podany adres, nie istnieje stały i regularny rozkład jazdy. Plan podróży ustalany jest na bieżąco na podstawie dokonywanych rezerwacji.

8. Przewoźnik ma prawo powierzyć wykonanie usługi transportowej Pasażera innym firmom przewozowym oraz dokonać zmiany pojazdu w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu wyjazdu.

 

III. Prawa i obowiązki Przewoźnika

1. Przewoźnik ma prawo:

a) Zmienić wykonawcę usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.

b) Odmowy wykonania przewozu lub jego kontynuacji w przypadku gdy Pasażer/Zamawiający:

– nie przestrzega warunków umowy przewozu, w tym postanowień niniejszego regulaminu,

– znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

– utrudnia kierowcy pojazdu pracę i odpoczynek w godziwych warunkach,

– zachowuje się w sposób uciążliwy i zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu współpasażerów,

– dokonuje istotnej zmiany umówionej trasy przejazdu skutkiem czego jest wydłużenie czasu trwania przewozu, bez wcześniejszej wiedzy i zgody Przewoźnika,

– w toku realizacji umowy nabywa nadmierny bagaż, bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z Przewoźnikiem,

– posiada przy sobie przedmioty oraz materiały stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa w transporcie i ograniczające pozostałym klientom komfort podczas podróży,

– przewozi rzeczy zabronione prawem, niebezpieczne oraz pochodzące z przestępstwa, a także substancje o nieprzyjemnej lub zbyt intensywnej woni,

– przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy,

– nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno – dewizowych, nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne.

c) Wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

d) Naliczenia Pasażerowi/Zamawiającemu opłaty w wysokości 50% (słownie pięćdziesiąt procent) kwoty należnej za przejazd, z tytułu rezygnacji z przejazdu na 8 godziny przed wyjazdem środka transportu z siedziby Przewoźnika. 

e) Zobowiązać Pasażera/Zamawiającego do uregulowania wyżej wymienionych kosztów nie później niż w terminie 3 dni od daty rezygnacji z planowanego wyjazdu.

f) Żądania od Pasażera/Zamawiającego 100% (słowie: sto procent) wartości przejazdu w przypadku rezygnacji z podróży w trakcie wykonywania umówionego wyjazdu.

g) W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w dziale III punkcie 1. podpunkt d, e, f.

 

IV. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności

1. Z tytułu podania błędnego adresu i pozostałych danych teleadresowych przez Pasażera/Zamawiającego.

2. Z tytułu opóźnień ( i ich dalszych skutków ) spowodowanych czynnikami administracyjnymi ( np. kontrole celne, kontrole policyjne i Inspekcji Transportu Drogowego ) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika ( np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym ).

3. Za szkody powstałe na mieniu i rzeczach osobistych pasażera/zamawiającego w skutek niedbałości, niechlujności innych współpasażerów np. rozlanie napoju, rozgniecenie czekolady, przyklejenie gumy, wszelakie rozprowadzenie substancji kleistych, tłustych, trudno zmywalnych i zapachowych, itp.

4. Za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz szkody polegające na utracie czy zniszczeniu podręcznego bagażu Pasażera. Przedmioty pozostawione w pojeździe Przewoźnika przez zapomnienie lub z innych powodów, nie są objęte ochroną.

5. Za bagaż, który ulegnie zniszczeniu przy załadunku lub rozładunku z luku bagażowego przez Pasażera/Zamawiającego lub osobę trzecią. Bagaż chowany i wyciągany z luku bagażowego może być tylko i wyłącznie przez Kierowcę Przewoźnika.

5. Za osoby małoletnie podróżujące same bez Prawnego Opiekuna, które nie posiadają Dokumentu Tożsamości oraz oświadczenia obojga rodziców lub Prawnego Opiekuna uprawniającego Przewoźnika do ich transportu w określonym dniu i czasie z ustalonego w oświadczeniu adresu na wskazany w nim adres docelowy.

 

V. Przewoźnik ma obowiązek

1. Przewozu Pasażera i jego mienia w wyznaczone przez Pasażera/Zamawiającego miejsce w czasie zaplanowanym wcześniej, przy czym godziny wyjazdu oraz przyjazdu mogą ulec zmianie z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika ( spod adresu pod adres ) i nie są objęte gwarancją.

2. Objąć Pasażera ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, które mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku, szkody należy zgłaszać do biura firmy „ F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak ”.

3. Do realizacji przedmiotu umowy wyznaczyć sprawny technicznie pojazd, spełniający warunki zamówienia, posiadający aktualne badania techniczne i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej ( w tym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ) oraz prowadzony przez profesjonalnego Kierowcę.

4. Podstawić samochód zastępczy w wypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji przewozu, bądź w razie możliwości zapewnić Pasażerom/Zamawiającym przejazd z innym Przewoźnikiem.

5. Zapewnić Pasażerowi bezpieczeństwo i komfort jazdy.

6. Zapewnić foteliki ochronne i/lub podstawki dla dzieci odbywających podróż samochodem Przewoźnika.

7. Zapewnić Pasażerowi przewożącemu Kota lub Psa odpowiedni transporter do przewozu zwierząt.

8. Dopilnować, aby  Kierowca Przewoźnika był jedyną osobą odpowiedzialną za załadunek i rozładunek bagażu z luku bagażowego w obecności Pasażera/Zamawiającego. 

9. Dołożyć wszelkich starań, aby przedmiot umowy został zrealizowany

w odpowiednim czasie, zgodnie ze złożonym zamówieniem i standardem.

10. Zgodnie z umową współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

11. Zwrotu kwoty stanowiącej równowartość opłaconego przejazdu za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika.

12. Przyjmować i rozpatrywać wszelkiego rodzaju reklamacje dotyczące realizacji umowy.

 

VI. Prawa i obowiązki Pasażera/Zamawiającego

1. Pasażer/Zamawiający ma prawo do:

a) Rzetelnego, zgodnego z umową, wykonania zlecenia złożonego u Przewoźnika,

b) Bezpłatnego przewozu maksymalnie dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze do 20 kg ( słownie: dwudziestu kilogramów ), przewożonego w luku bagażowym oraz jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg ( słownie: pięciu kilogramów ) i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, nie utrudniając jednocześnie komfortu podróży pozostałym Pasażerom.

c) Przewiezienia za dopłatą dodatkowego bagażu, wyłącznie po uzyskaniu zgody Przewoźnika oraz Kierowcy Przewoźnika. 

d) Za nadbagaż, przez kierowcę pojazdu Przewoźnika, zostanie pobrana opłata w wysokości od 40 zł ( słownie: czterdziestu złotych ) do 130 zł ( słownie: stu trzydziestu złotych ) za sztukę, w zależności od wielkości dodatkowego bagażu i jego wagi.

e) Składania reklamacji dotyczących realizacji umowy.

 

VII. Zamawiający/Pasażer jest zobowiązany do :

1. Posiadania ważnego dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy oraz pozostałych wymaganych zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.

2. Okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych, wymaganych dokumentów.

3. Złożenia bagażu we wskazane przez Kierowcę Przewoźnika miejsce.

4. Uiszczenia opłaty za realizację przedmiotu umowy, w terminie i na zasadach

w niej uzgodnionych. Firmy pośredniczące i współpracujące z firmą przewozową F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak, są zobowiązane do pokrycia kosztów za przejazd Pasażera/Pasażerów na konto bankowe w terminie ściśle określonym w wystawionej fakturze, chyba, że Klient z tych firm ureguluje płatność gotówką u Kierowcy Przewoźnika F.H.U. BARTHUR.

5. Podania dokładnych danych teleadresowych: adresu, kodu pocztowego, ulicy, numeru budynku, miejscowości i kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy.

6. Zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe i stosowania się do zaleceń Kierowcy pojazdu Przewoźnika dotyczących ogólnych warunków bezpieczeństwa.

7. Oznakowania każdej sztuki bagażu, przewożonego w luku bagażowym, poprzez umieszczenie na nim imienia i nazwiska wraz z adresem bądź innego oznakowania, które pozwoli na identyfikację bagażu z Pasażerem. Bagaż nieopisany lub niemożliwy do identyfikacji z konkretną osobą, może zostać usunięty z pojazdu bądź pomylony przy jego wydawaniu, co się wiąże z jednoczesnym wykluczeniu dochodzenia roszczeń za utratę bagażu.

8. Pokrycia kosztów związanych z dodatkowym dojazdem Przewoźnika do Klienta, który przez swoją pomyłkę doprowadził do zamiany bagażu podczas wydawania przez Kierowcę pojazdu. Koszt będzie naliczany indywidualnie przez Przewoźnika w zależności od przejechanych kilometrów przez Kierowcę oraz czasu dodatkowej pracy jaką wykona z winy Pasażera/Zamawiającego. Koszt jest obliczany ze stawki 2,00 PLN ( słownie dwa złote polskie ) za każdy przejechany kilometr.

9. Przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie

i stosowania się do zaleceń Kierowcy pojazdu Przewoźnika.

10. Pasażer/zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia na mieniu i rzeczach osobistych innych współpasażerów powstałych na skutek niedbałości, niechlujności oraz świadomego i nieświadomego rozlania napoju, rozgniecenia czekolady, przyklejenia gumy, wszelakiego rozprowadzenia substancji kleistych, tłustych, trudno zmywalnych i zapachowych, itp… jak również, ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą z tego tytułu na mieniu przewoźnika.

11. Przestrzegania uprzednio wyznaczonego przez Kierowcę pojazdu czasu zakończenia przerwy, nie powodując tym samym opóźnień w odjeździe środka transportu z podróżnymi.

12. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających w pojeździe Przewoźnika oraz poza pojazdem, w trakcie wykonywania zleconej usługi ( nie dotyczy zakazu palenia tytoniu poza pojazdem Przewoźnika ).

13. Przestrzegania zakazu przewozu zwierząt w pojeździe bez wiedzy Przewoźnika oraz Kierowcy pojazdu Przewoźnika.

14. Poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Przewoźnikowi ( w tym szczególnie za zniszczenie wyposażenia samochodu ).

15. Do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów poniesionych na naprawienie szkody w postaci zanieczyszczenia pojazdu. Jeżeli szkoda ta spowoduje wyłączenie samochodu z eksploatacji, to Pasażer/Zamawiający zobowiązany jest dodatkowo do uiszczenia na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 1000 złotych ( słownie: jednego tysiąca złotych ) za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

16. Dzieci do 12 roku życia mają obowiązek korzystania z przejazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej jeśli przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej.

17. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie jednak muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.

18. W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w  dziale VII, punkcie 14 i 15.

 

VIII. Reklamacje

1. Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności będącej przedmiotem reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia jest zgłoszenie powstałej sytuacji Kierowcy pojazdu Przewoźnika bezpośrednio po jej ujawnieniu. 

2. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:

a) Opisanie zaistniałych okoliczności.

b) Wniesienie zastrzeżeń.

c) Wskazanie szkody i związanych z nią roszczeń.

3. Przewoźnik jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień i informacji od Pasażera/Zamawiającego.

4. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać wyłącznie w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej czyli Kierowcy Przewoźnika.

5. Reklamacje nie będą uwzględniane, w momencie kiedy bagaż Pasażera/Zamawiającego ulegnie uszkodzeniu podczas załadunku lub rozładunku z luku bagażowego na skutek działania Pasażera/Zamawiającego lub osoby trzeciej.

6. Bagaż nieodebrany przez Pasażera/Zamawiającego w dniu przyjazdu będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc pod warunkiem, iż nie zawiera on środków psujących się i niebezpiecznych.

7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wglądu i identyfikacji pozostawionego bagażu w celu ustalenia jego zawartości oraz ustalenia ewentualnego właściciela.

8. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub innych okoliczności nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

9. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika wysokość odszkodowania nie może przekroczyć 500 PLN ( słownie pięćset złotych polskich ).

 

IX. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915. )

 

Cechujemy się doświadczeniem, rzetelnością oraz dbaniem o bezpieczeństwo i komfort Klientów podczas podróży. 

Cieszymy się, że wciąż przybywa nam osób i firm, które obdarzyły nas swoim zaufaniem. 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i życzymy przyjemnej podróży.

F.H.U. BARTHUR

Magdalena Krowiak

Frywałd 97

32-067 Tenczynek

NIP 679-261-99-93

REGON 122513570

INFORMACJA PILNE, NOWE ZASADY PRZEJAZDÓW I PRZEKRACZANIA GRANIC RP, CZR, AT !!!!!!

PRZEWÓZ OSÓB I PRZESYŁEK

 

Stan: 24.02.2021 | 17:00

 

Aktualne i ważne

 • Zwracamy uwagę, że sytuacja jest obecnie bardzo dynamiczna i zmiany mogą nastąpić stosunkowo szybko.
 • AT: Nowe przepisy wjazdowe od 02.10.2021
 • AT: Obowiązkowe testy i rejestracja dla osób dojeżdżających do pracy
 • Polska: maska ​​musi być noszona we wszystkich miejscach pracy, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż jedna osoba.
 • Polska: nadal nie ma kwarantanny dla osób podróżujących służbowo
 • Polska: Od soboty 27.02.2021 wjazd samochodem z Czech i Słowacji możliwy jest tylko z wynikiem negatywnym.
 • Polska: W województwie warmińsko-mazurskim hotele pozostaną zamknięte i przez najbliższe 2 tygodnie będzie więcej ograniczeń niż w pozostałej części kraju.
 • Polska: Nowe przepisy dotyczące wjazdu z Czech i Słowacji oraz związane z nimi wyjątki nie zostały jeszcze opublikowane
 • Polska: Od 27 lutego noszenie osłon na twarz (bez NMS) jest zabronione
 • Polska: Osoby prywatne mogą również wjeżdżać do kraju z wynikiem negatywnym (nie starszym niż 48 godzin od wyniku testu) bez kwarantanny. 
 • Polska: Loty do i ze wszystkich krajów Schengen są dozwolone
 • Polska: Hotele między 12.02 a 26.02. Otwarte dla osób podróżujących służbowo i turystów z obłożeniem 50%
 • Możliwy nieograniczony transfer towarów

 

 

 


1. Przepisy dotyczące wjazdu i podróży

Polska

 

Wjazd do Polski od 28 grudnia 2020 r

Następujące grupy mogą wjechać do Polski bez warunków (bez testu, bez kwarantanny): 

 • Osoby, które wchodzą w celach biznesowych. Kwarantanna nie dotyczy osób, które przekraczają wewnętrzną granicę UE w celu wykonywania działalności zawodowej, gospodarczej lub zarobkowej na terenie Polski lub kraju sąsiedniego.
 • Osoby z wydanym świadectwem szczepień przeciwko Covid-19
 • Osoby wykonujące prace w Polsce lub w kraju sąsiednim związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji związanych z przesyłem paliw płynnych
 • Członkowie misji dyplomatycznych, żołnierze, lekarze, studenci studiujący w Polsce i ich prawni opiekunowie, studenci i zawodnicy biorący udział w międzynarodowych zawodach sportowych. 
 • Wszystkie zwolnienia z kwarantanny można znaleźć również w języku angielskim na stronie internetowej Straży Granicznej .

Generalnie obowiązek kwarantanny dotyczy osób wjeżdżających do Polski zorganizowanym transportem. Jeśli jednak wjeżdżasz do kraju zorganizowanym transportem w celach zawodowych, nie podlegasz żadnym wymogom kwarantanny. Dlatego zalecamy posiadanie przy sobie następujących dokumentów: potwierdzenie wyjazdu służbowego (umowa lub zamówienie), zaproszenie od polskiej firmy, rezerwacja hotelu itp.

Od 28 lutego wjazd ze Słowacji i Czech możliwy jest tylko z wynikiem negatywnym (nie starszym niż 48 godzin od wyniku egzaminu). Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nowe przepisy dotyczące wjazdu ze Słowacji i Czech oraz związane z nimi wyjątki nie zostały jeszcze opublikowane.

 

Przylot samolotem: 

Zwracamy również uwagę, że przewoźnik lotniczy odpowiada za przekazanie pasażerom formularzy kart miejsca podróży w celach medycznych oraz za odbiór wypełnionych kart. Wypełnione karty miejsca podróży są przekazywane do badania lekarskiego, a osoby podróżujące służbowo muszą mieć przy sobie wszystkie dokumenty potwierdzające, że podróżują w celach służbowych. Dokumenty te należy przekazać przewoźnikowi wraz z kartą miejsca podróży. Pamiętaj, że nie ma oficjalnych szablonów. Dlatego niezwykle ważne jest, aby przedstawić wszystkie możliwe dokumenty, które uwiarygodnią pilną potrzebę biznesową.

Osoby prywatne mogą również wjechać do kraju z wynikiem negatywnym (nie starszym niż 48 godzin od wyniku testu) bez kwarantanny.  

 

Wejście z 10-dniową kwarantanną

Ponadto ustał międzynarodowy ruch kolejowy. W tym samym dniu osoba przekraczająca granicę w celu udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana do poinformowania straży granicznej o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie przebywać. w obowiązkowej kwarantannie. Powinna również podać swój numer telefonu.

Obowiązek kwarantanny dotyczy również osób przekraczających granicę samolotem i pojazdem publicznego transportu zbiorowego: pojazd przeznaczony do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; dla międzynarodowego ruchu drogowego lub dla niehandlowego międzynarodowego ruchu drogowego lub regulowanego lub kombinowanego ruchu międzynarodowego; pojazd przeznaczony do przewozu więcej niż 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w międzynarodowym zarobkowym transporcie osób.

Zgodnie z nowymi przepisami przewoźnik lotniczy powinien informować pasażerów o potrzebie obowiązkowej kwarantanny, a osoba przekraczająca granicę powinna poinformować przewoźnika lotniczego o miejscu, w którym kwarantanna będzie miała miejsce.

 

Ruch lotniczy / kolejowy

Od 30 września: Dozwolone są wszystkie loty do lub z krajów UE lub Schengen oraz Ukrainy.

Połączenia lotnicze są obecnie zabronione z następującymi krajami:

Wielka Brytania, Irlandia Północna,  Armenia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Jordania, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia, USA (z wyłączeniem Illinois i Nowego Jorku).

Loty czarterowe są wyłączone spod tego rozporządzenia, a loty z / do tych krajów mogą być zatwierdzane przez premiera lub lot może się odbyć z powodów wojskowych. 

Podróż własnym pojazdem

 

Tranzyt przez Polskę 

Tranzyt przez Polskę jest znowu możliwy dla obywateli UE bez ograniczeń od 13.6.2020.

Tranzyt Austria <-> Polska

Radzimy przygotować dokumenty potwierdzające tranzyt. Przykładami mogą być faktury hotelowe z Polski, potwierdzenia od pracodawcy / klienta z Polski i Austrii, listy zaproszeniowe od polskiego partnera itp.

 

Tranzyt przez Czechy: możliwy. Szczegóły można znaleźć na stronie dotyczącej kraju Republika Czeska . Tranzyt nie może przekroczyć 12 godzin. 

Tranzyt przez Słowację : możliwy. Szczegóły można znaleźć na krajowej stronie internetowej Słowacji . Tranzyt może trwać maksymalnie 8 godzin.

 

Tranzyt przez Niemcy: możliwy. Szczegóły można znaleźć na stronie kraju Niemcy .

 

 

Stan: 04.02.2021 | 08:00.

Aktualne i ważne

 

 

Wjazd do Austrii

 

Uwaga: nowe austriackie przepisy wjazdowe : obowiązkowe testy i rejestracja dla osób dojeżdżających do pracy od 10.02.2021

 

Nowe przepisy dotyczące dojeżdżających do pracy: poprzedni przywilej dla osób dojeżdżających do pracy już nie obowiązuje; zamiast tego do dojeżdżających w celach zawodowych, rodzinnych i szkolnych / studenckich mają zastosowanie następujące nowe przepisy:

Przy wejściu osoby dojeżdżające do pracy muszą być w stanie przedstawić zaświadczenie lekarskie lub wynik testu na ujemny wynik testu (PCR lub antygen) ; pobieranie próbek nie może być starsze niż 7 dni w momencie (czas!) wprowadzenia. Jeżeli przy wejściu nie można przedstawić zaświadczenia lekarskiego ani wyniku badania, osoba musi niezwłocznie, ale nie później niż 24 godziny po wejściu, wykonać test (PCR lub antygen).

Osoby dojeżdżające do pracy muszą zarejestrować się przed wjazdem do Austrii (formularze: DE lub EN ). Rejestracja jest ważna przez tydzień . pod warunkiem, że informacje o adresie zamieszkania lub zamieszkania; Stan lub terytorium wyjazdu; Pobyt w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wejściem; Nie zmieniaj danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) i dostępności zaświadczenia lekarskiego. W każdym przypadku należy przeprowadzić nową rejestrację w celu uzyskania nowego zaświadczenia lekarskiego lub wyniku badania. 

 

PCR i testy antygenowe są uznawane przy wjeździe : wyniki badań z Polski potwierdzone przez lekarza posiadającego Formularz D lub wydane w Austrii (imię i nazwisko, data urodzenia, data i godzina pobrania próbki, wynik badania – pozytywny lub negatywny, podpis osoby wykonującej test i pieczęć osoby wykonującej test Instytucja lub kod kreskowy lub QR).

 

Nowe austriackie przepisy wjazdowe: osoby dojeżdżające do pracy nadal podróżują bez testu, osoby podróżujące służbowo i opiekunowie z testem

Od 19 grudnia 2020 r. Będą obowiązywały surowsze warunki wjazdu do Austrii (szczegóły w  nowych przepisach wjazdowych  oraz w  często zadawanych pytaniach austriackiego Ministerstwa Zdrowia ): Osoby, które wjeżdżają do Austrii z Polski, muszą przebywać w kwarantannie przez dziesięć dni, ale sprawdzić się po pięciu dniach. 

 

Łatwiejsze wymagania wstępne dotyczą:

 • Osoby, które przyjeżdżają w celach biznesowych – dotyczy to również opiekunów,  osób podróżujących służbowo,  pracowników sezonowych: Wejście z negatywnym wynikiem testu PCR lub antygenu, potwierdzonym medycznie  załącznikiem D , nie starsze niż 72 godziny od momentu pobrania próbki. Alternatywnie: Kwarantanna po wjeździe, bezpłatne testy w Austrii są możliwe w dowolnym momencie 

 

Następujące grupy nadal mogą wejść bez warunków (bez testu, bez kwarantanny):

 • Osoby dojeżdżające do pracy – (Uwaga: nie dotyczy opiekunów) : Warunek: regularne (co najmniej raz w miesiącu) dojazdy do pracy, wymagany dowód – np. Z tym  „zaświadczeniem dla osób dojeżdżających”
 • regularne (przynajmniej miesięczne)  dojazdy w celach rodzinnych  lub w celu odwiedzenia partnera
 • Pasażerowie tranzytowi  lub przejazd przez Austrię bez postoju
 • Osoby do  utrzymania przepływu towarów i osób 

 

Uwaga: dla wszystkich tych grup wymagany jest odpowiedni dowód, aby można było wjechać do Austrii bez wymogu testu / kwarantanny  – (np. Dla osób dojeżdżających „ zaświadczenie dla osób dojeżdżających”, jako dowód tranzytu, że podróżujesz tylko przez Austrię, w przypadku transportu towarowego, frachtu dokumenty) 

Zakończenie obowiązywania tego rozporządzenia zostało pierwotnie ogłoszone w mediach 10 stycznia 2021 r., Ale nowe rozporządzenie obowiązuje dopiero 31 marca 2021 r. Zarządzenie ma być ocenione po wakacjach.

 

Od 15.01.2021 | 00:00 AT wymaga  rejestracji online  PRZED każdym zgłoszeniem

 

NIE WYMAGANE DOWODY
(brak rejestracji online, brak testu PCR lub antygenu, brak kwarantanny):

 • Przy wjeździe do kraju w ramach regularnego ruchu dojeżdżającego w celach zawodowych (opiekunowie nie są objęci tym wyjątkiem!)
 • aby ludzie mogli utrzymać przepływ towarów i ludzi
 • dla środków rolniczych i leśnych wymaganych w indywidualnych przypadkach,
 • w kontekście realizacji profesjonalnej podróży transferowej / profesjonalnego lotu transferowego,
 • w nadrzędnym interesie Republiki Austrii,
 • dla podróżnych tranzytowych
 • wjazd w ramach regularnego ruchu dojeżdżającego w celach rodzinnych lub w celu odwiedzenia partnera

 

Opcje testowania COVID 19


2. Przepisy dotyczące transportu towarów

Międzynarodowy ruch towarowy jest nieograniczony, a granice wewnętrzne UE są swobodnie przejezdne.

Jak zwykle kontrole będą odbywały się na zewnętrznych granicach UE.


3. Środki ochrony i życie biznesowe

Od 28 listopada 2020 r. Maska musi być noszona we wszystkich pomieszczeniach w miejscu pracy z więcej niż jedną osobą. Dotyczy to również pomieszczeń wspólnych itp.

Ponadto restauracje, studia fitness itp. Są zamknięte. Od 1 lutego centra handlowe mogą być otwierane w ramach reżimu zdrowotnego. Muzea i galerie sztuki również mogą pozostać otwarte. Godziny otwarcia dla seniorów w godzinach od 10:00 do 12:00 są odwołane. 

Od 1 lutego obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

 • Musisz zachować odległość co najmniej 1,5 metra między pieszymi.
 • MNS obowiązkowe na zewnątrz, w sklepach, transporcie publicznym itp.
 • Ograniczenie działalności hotelowej – dostępne dla służb mundurowych, lekarzy, pacjentów przychodni specjalistycznych, Centralnych Ośrodków Sportu (COS). Wyjątkiem są również hotele pracownicze.
 • Stoki narciarskie są zamknięte
 • Infrastruktura sportowa dostępna tylko dla sportów wyczynowych
 • Działalność niektórych instytucji kulturalnych, w tym teatrów i kin, zostaje zawieszona.
 • Prowadzenie klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc do tańca jest zabronione.
 • Baseny, aquaparki, studia fitness, kluby i centra fitness są zamknięte (z wyjątkami).
 • Ograniczona liczba osób w transporcie publicznym
 • W spotkaniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.
 • Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie online.
 • Uczniowie klas od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej mają zajęcia stacjonarne. Uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają lekcje niezależne od lokalizacji.

Rząd zaleca, aby każdy, kto może pracować w domu, pracował w domu.

 

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZACE WJAZDU NA TEREN AUSTRII – poniżej link do ustawy 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_52/BGBLA_2021_II_52.html

 

 

Dostępne informacje na temat zgłoszenia elektronicznego do odprawy przed wjazdem na terytorium Austrii !!!
link poniżej;

 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html

 

 

Przekierowanie do strony z elektronicznym formularzem zgłoszenia wjazdu na terytorium Austrii !!!

 

https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/user/formular.aspx?pid=15dd7f9c98c24952828eb414c8884f1a&pn=Bfd027cf662624276a5ca9a9b970bcdf9

 

 

Wjazd do Austrii – przepisy wiążące dla przewoźnika i pasażera.

 

Co należy wziąć pod uwagę przy wjeździe do Austrii w związku z powstrzymaniem SARS-CoV-2?

 

Kiedy firmy transportowe są zobowiązane do zbierania danych kontaktowych od pasażerów?

 

Rozporządzenie Federalnego Ministra Spraw Społecznych, Zdrowia, Opieki i Ochrony Konsumentów BGBl II 324/2020 w sprawie zbierania danych kontaktowych przez firmy transportowe zastąpiło rozporządzenie dotyczące powiadamiania pasażerów lotniczych od 21 lipca 2020 r.

 

Firmy transportowe, które przywożą ludzi z obszarów objętych ostrzeżeniem dla podróżnych w związku z COVID-19 samolotem lub pojazdem wodnym lub w kontekście transgranicznego ruchu samochodowego autobusem lub w kontekście transgranicznego okazjonalnego ruchu pasażerskiego autobusem lub samochodem do Austrii mają

 • Dane tożsamości przewożonych osób,
 • pierwotny punkt wyjazdu,
 • czas odlotu i przylotu, wyjazdu i przyjazdu,
 • przejście graniczne,
 • całkowita liczba przewożonych osób
 • a w przypadku transportu lotniczego numer kodu transportowego

trzymać się.

Dane te muszą być dostępne przez okres 28 dni od przybycia środka transportu do wiadomości urzędu zdrowia i Federalnego Ministerstwa Spraw Socjalnych, Zdrowia, Opieki i Ochrony Konsumentów oraz niezwłocznie na żądanie. Należy również zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa danych, a dane należy usunąć niezwłocznie po upływie terminu.

Rozporządzenie weszło w życie 21 lipca 2020 roku i ma obowiązywać do 31 grudnia 2020 roku.

 

Kiedy istnieje obowiązek udzielenia informacji?

 

W sekcji 5 ustawy epidemiologicznej Dodano przepis: W związku z identyfikacją osób kontaktowych w ramach decyzji nr 1082/2013 / UE w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylenia decyzji nr 2119/98 / WE wszystkie osoby fizyczne i prawne, które posiadają posiadać odpowiednie informacje umożliwiające identyfikację osób kontaktowych w sprawach transgranicznych, takich jak firmy przewozowe lub dostawcy zakwaterowania, zobowiązani do udzielenia informacji federalnemu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na żądanie, o ile jest to konieczne w indywidualnych przypadkach. W każdym przypadku informacje te obejmują imię i nazwisko oraz – jeśli są znane – datę urodzenia, numer telefonu i adres e-mail oraz mogą obejmować informacje o trasie współ podróżującym lub zakwaterowanym gościom. Jeżeli dane nie są już potrzebne do śledzenia kontaktów, organy służby zdrowia natychmiast usuwają dane.

 

Powyższe informacje są uzyskane na podstawie tłumaczenia google ze strony pod linkiem:

https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/coronavirus-informationen-transport-und-verkehr.html#heading_Einreise_nach_Oesterreich

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego po nr telefonu:

+48 502 377 176
+43 676 741 05 80

Z wyrazami szacunku,

PRZEWOZY BARTHUR

Magdalena i Artur Krowiak.