Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

Usługi przewozowe osób i paczek w kraju i zagranicą 

F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak, 

Frywałd 97, 32-067 Tenczynek

 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawierania umów przewozu osób i rzeczy, ich realizacji oraz rozliczeń finansowych pomiędzy stronami tych umów.

2. Stronami umów przewozów osób i rzeczy są:

a) Przewoźnik – firma „ F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak ” wykonująca przewóz Pasażerów i rzeczy.

b) Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna składająca ofertę przewozu Pasażera, Pasażerów lub rzeczy firmie „ F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak ”

3. Przedmiotem umowy są turystyczne lub okazjonalne przewozy pasażerskie oraz rzeczy.

4. Przedmiot umowy realizowany jest przy użyciu środków transportu w postaci busów lub samochodów osobowych będących w dyspozycji Przewoźnika.

 

II. Umowa przewozu

1. Zamawiający zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną za pomocą formularza on – line dostępnego na stronie internetowej Przewoźnika:

www.barthur.pl. 

2. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą dane zamówienie. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do podania dokładnej daty przejazdu, danych personalnych, adresu, aktualnego numeru telefonu oraz określenia ilości zamawianych miejsc i posiadanego bagażu łącznie z miejscem docelowym przejazdu. 

4. Podstawową formą umowy jest umowa ustna, a dla celów dowodowych każda ze stron może żądać umowy pisemnej.

5. Ustaloną wcześniej z Przewoźnikiem opłatę za przejazd Zamawiający uiszcza gotówką bezpośrednio u kierowcy, bądź na wskazane konto bankowe Przewoźnika. Istnieją okoliczności, w których Przewoźnik może uzależnić realizację usługi od wpłacenia przez Zamawiającego zaliczki w przypadkach przejazdów grupowych oraz dojazdów do Klienta na dużej odległości od miejsca pobytu Przewoźnika.

6. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego postanowień niniejszego regulaminu.

7. Z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika, czyli przewozu osób i mienia spod wskazanego adresu na podany adres, nie istnieje stały i regularny rozkład jazdy. Plan podróży ustalany jest na bieżąco na podstawie dokonywanych rezerwacji.

8. Przewoźnik ma prawo powierzyć wykonanie usługi transportowej Pasażera innym firmom przewozowym oraz dokonać zmiany pojazdu w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu wyjazdu.

 

III. Prawa i obowiązki Przewoźnika

1. Przewoźnik ma prawo:

a) Zmienić wykonawcę usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.

b) Odmowy wykonania przewozu lub jego kontynuacji w przypadku gdy Pasażer/Zamawiający:

– nie przestrzega warunków umowy przewozu, w tym postanowień niniejszego regulaminu,

– znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

– utrudnia kierowcy pojazdu pracę i odpoczynek w godziwych warunkach,

– zachowuje się w sposób uciążliwy i zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu współpasażerów,

– dokonuje istotnej zmiany umówionej trasy przejazdu skutkiem czego jest wydłużenie czasu trwania przewozu, bez wcześniejszej wiedzy i zgody Przewoźnika,

– w toku realizacji umowy nabywa nadmierny bagaż, bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z Przewoźnikiem,

– posiada przy sobie przedmioty oraz materiały stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa w transporcie i ograniczające pozostałym klientom komfort podczas podróży,

– przewozi rzeczy zabronione prawem, niebezpieczne oraz pochodzące z przestępstwa, a także substancje o nieprzyjemnej lub zbyt intensywnej woni,

– przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy,

– nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno – dewizowych, nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne.

c) Wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

d) Naliczenia Pasażerowi/Zamawiającemu opłaty w wysokości 50% (słownie pięćdziesiąt procent) kwoty należnej za przejazd, z tytułu rezygnacji z przejazdu na 8 godziny przed wyjazdem środka transportu z siedziby Przewoźnika. 

e) Zobowiązać Pasażera/Zamawiającego do uregulowania wyżej wymienionych kosztów nie później niż w terminie 3 dni od daty rezygnacji z planowanego wyjazdu.

f) Żądania od Pasażera/Zamawiającego 100% (słowie: sto procent) wartości przejazdu w przypadku rezygnacji z podróży w trakcie wykonywania umówionego wyjazdu.

g) W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w dziale III punkcie 1. podpunkt d, e, f.

 

IV. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności

1. Z tytułu podania błędnego adresu i pozostałych danych teleadresowych przez Pasażera/Zamawiającego.

2. Z tytułu opóźnień ( i ich dalszych skutków ) spowodowanych czynnikami administracyjnymi ( np. kontrole celne, kontrole policyjne i Inspekcji Transportu Drogowego ) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika ( np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym ).

3. Za szkody powstałe na mieniu i rzeczach osobistych pasażera/zamawiającego w skutek niedbałości, niechlujności innych współpasażerów np. rozlanie napoju, rozgniecenie czekolady, przyklejenie gumy, wszelakie rozprowadzenie substancji kleistych, tłustych, trudno zmywalnych i zapachowych, itp.

4. Za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz szkody polegające na utracie czy zniszczeniu podręcznego bagażu Pasażera. Przedmioty pozostawione w pojeździe Przewoźnika przez zapomnienie lub z innych powodów, nie są objęte ochroną.

5. Za bagaż, który ulegnie zniszczeniu przy załadunku lub rozładunku z luku bagażowego przez Pasażera/Zamawiającego lub osobę trzecią. Bagaż chowany i wyciągany z luku bagażowego może być tylko i wyłącznie przez Kierowcę Przewoźnika.

5. Za osoby małoletnie podróżujące same bez Prawnego Opiekuna, które nie posiadają Dokumentu Tożsamości oraz oświadczenia obojga rodziców lub Prawnego Opiekuna uprawniającego Przewoźnika do ich transportu w określonym dniu i czasie z ustalonego w oświadczeniu adresu na wskazany w nim adres docelowy.

 

V. Przewoźnik ma obowiązek

1. Przewozu Pasażera i jego mienia w wyznaczone przez Pasażera/Zamawiającego miejsce w czasie zaplanowanym wcześniej, przy czym godziny wyjazdu oraz przyjazdu mogą ulec zmianie z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika ( spod adresu pod adres ) i nie są objęte gwarancją.

2. Objąć Pasażera ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, które mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku, szkody należy zgłaszać do biura firmy „ F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak ”.

3. Do realizacji przedmiotu umowy wyznaczyć sprawny technicznie pojazd, spełniający warunki zamówienia, posiadający aktualne badania techniczne i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej ( w tym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ) oraz prowadzony przez profesjonalnego Kierowcę.

4. Podstawić samochód zastępczy w wypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji przewozu, bądź w razie możliwości zapewnić Pasażerom/Zamawiającym przejazd z innym Przewoźnikiem.

5. Zapewnić Pasażerowi bezpieczeństwo i komfort jazdy.

6. Zapewnić foteliki ochronne i/lub podstawki dla dzieci odbywających podróż samochodem Przewoźnika.

7. Zapewnić Pasażerowi przewożącemu Kota lub Psa odpowiedni transporter do przewozu zwierząt.

8. Dopilnować, aby  Kierowca Przewoźnika był jedyną osobą odpowiedzialną za załadunek i rozładunek bagażu z luku bagażowego w obecności Pasażera/Zamawiającego. 

9. Dołożyć wszelkich starań, aby przedmiot umowy został zrealizowany

w odpowiednim czasie, zgodnie ze złożonym zamówieniem i standardem.

10. Zgodnie z umową współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

11. Zwrotu kwoty stanowiącej równowartość opłaconego przejazdu za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika.

12. Przyjmować i rozpatrywać wszelkiego rodzaju reklamacje dotyczące realizacji umowy.

 

VI. Prawa i obowiązki Pasażera/Zamawiającego

1. Pasażer/Zamawiający ma prawo do:

a) Rzetelnego, zgodnego z umową, wykonania zlecenia złożonego u Przewoźnika,

b) Bezpłatnego przewozu maksymalnie dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze do 20 kg ( słownie: dwudziestu kilogramów ), przewożonego w luku bagażowym oraz jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg ( słownie: pięciu kilogramów ) i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, nie utrudniając jednocześnie komfortu podróży pozostałym Pasażerom.

c) Przewiezienia za dopłatą dodatkowego bagażu, wyłącznie po uzyskaniu zgody Przewoźnika oraz Kierowcy Przewoźnika. 

d) Za nadbagaż, przez kierowcę pojazdu Przewoźnika, zostanie pobrana opłata w wysokości od 40 zł ( słownie: czterdziestu złotych ) do 130 zł ( słownie: stu trzydziestu złotych ) za sztukę, w zależności od wielkości dodatkowego bagażu i jego wagi.

e) Składania reklamacji dotyczących realizacji umowy.

 

VII. Zamawiający/Pasażer jest zobowiązany do :

1. Posiadania ważnego dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy oraz pozostałych wymaganych zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.

2. Okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych, wymaganych dokumentów.

3. Złożenia bagażu we wskazane przez Kierowcę Przewoźnika miejsce.

4. Uiszczenia opłaty za realizację przedmiotu umowy, w terminie i na zasadach

w niej uzgodnionych. Firmy pośredniczące i współpracujące z firmą przewozową F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak, są zobowiązane do pokrycia kosztów za przejazd Pasażera/Pasażerów na konto bankowe w terminie ściśle określonym w wystawionej fakturze, chyba, że Klient z tych firm ureguluje płatność gotówką u Kierowcy Przewoźnika F.H.U. BARTHUR.

5. Podania dokładnych danych teleadresowych: adresu, kodu pocztowego, ulicy, numeru budynku, miejscowości i kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy.

6. Zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe i stosowania się do zaleceń Kierowcy pojazdu Przewoźnika dotyczących ogólnych warunków bezpieczeństwa.

7. Oznakowania każdej sztuki bagażu, przewożonego w luku bagażowym, poprzez umieszczenie na nim imienia i nazwiska wraz z adresem bądź innego oznakowania, które pozwoli na identyfikację bagażu z Pasażerem. Bagaż nieopisany lub niemożliwy do identyfikacji z konkretną osobą, może zostać usunięty z pojazdu bądź pomylony przy jego wydawaniu, co się wiąże z jednoczesnym wykluczeniu dochodzenia roszczeń za utratę bagażu.

8. Pokrycia kosztów związanych z dodatkowym dojazdem Przewoźnika do Klienta, który przez swoją pomyłkę doprowadził do zamiany bagażu podczas wydawania przez Kierowcę pojazdu. Koszt będzie naliczany indywidualnie przez Przewoźnika w zależności od przejechanych kilometrów przez Kierowcę oraz czasu dodatkowej pracy jaką wykona z winy Pasażera/Zamawiającego. Koszt jest obliczany ze stawki 2,00 PLN ( słownie dwa złote polskie ) za każdy przejechany kilometr.

9. Przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie

i stosowania się do zaleceń Kierowcy pojazdu Przewoźnika.

10. Pasażer/zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia na mieniu i rzeczach osobistych innych współpasażerów powstałych na skutek niedbałości, niechlujności oraz świadomego i nieświadomego rozlania napoju, rozgniecenia czekolady, przyklejenia gumy, wszelakiego rozprowadzenia substancji kleistych, tłustych, trudno zmywalnych i zapachowych, itp… jak również, ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą z tego tytułu na mieniu przewoźnika.

11. Przestrzegania uprzednio wyznaczonego przez Kierowcę pojazdu czasu zakończenia przerwy, nie powodując tym samym opóźnień w odjeździe środka transportu z podróżnymi.

12. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających w pojeździe Przewoźnika oraz poza pojazdem, w trakcie wykonywania zleconej usługi ( nie dotyczy zakazu palenia tytoniu poza pojazdem Przewoźnika ).

13. Przestrzegania zakazu przewozu zwierząt w pojeździe bez wiedzy Przewoźnika oraz Kierowcy pojazdu Przewoźnika.

14. Poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Przewoźnikowi ( w tym szczególnie za zniszczenie wyposażenia samochodu ).

15. Do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów poniesionych na naprawienie szkody w postaci zanieczyszczenia pojazdu. Jeżeli szkoda ta spowoduje wyłączenie samochodu z eksploatacji, to Pasażer/Zamawiający zobowiązany jest dodatkowo do uiszczenia na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 1000 złotych ( słownie: jednego tysiąca złotych ) za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

16. Dzieci do 12 roku życia mają obowiązek korzystania z przejazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej jeśli przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej.

17. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie jednak muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.

18. W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w  dziale VII, punkcie 14 i 15.

 

VIII. Reklamacje

1. Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności będącej przedmiotem reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia jest zgłoszenie powstałej sytuacji Kierowcy pojazdu Przewoźnika bezpośrednio po jej ujawnieniu. 

2. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:

a) Opisanie zaistniałych okoliczności.

b) Wniesienie zastrzeżeń.

c) Wskazanie szkody i związanych z nią roszczeń.

3. Przewoźnik jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień i informacji od Pasażera/Zamawiającego.

4. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać wyłącznie w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej czyli Kierowcy Przewoźnika.

5. Reklamacje nie będą uwzględniane, w momencie kiedy bagaż Pasażera/Zamawiającego ulegnie uszkodzeniu podczas załadunku lub rozładunku z luku bagażowego na skutek działania Pasażera/Zamawiającego lub osoby trzeciej.

6. Bagaż nieodebrany przez Pasażera/Zamawiającego w dniu przyjazdu będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc pod warunkiem, iż nie zawiera on środków psujących się i niebezpiecznych.

7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wglądu i identyfikacji pozostawionego bagażu w celu ustalenia jego zawartości oraz ustalenia ewentualnego właściciela.

8. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub innych okoliczności nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

9. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika wysokość odszkodowania nie może przekroczyć 500 PLN ( słownie pięćset złotych polskich ).

 

IX. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915. )

 

Cechujemy się doświadczeniem, rzetelnością oraz dbaniem o bezpieczeństwo i komfort Klientów podczas podróży. 

Cieszymy się, że wciąż przybywa nam osób i firm, które obdarzyły nas swoim zaufaniem. 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i życzymy przyjemnej podróży.

F.H.U. BARTHUR

Magdalena Krowiak

Frywałd 97

32-067 Tenczynek

NIP 679-261-99-93

REGON 122513570

INFORMACJA PILNE, NOWE ZASADY PRZEJAZDÓW I PRZEKRACZANIA GRANIC RP, CZR, AT !!!!!!

PRZEWÓZ OSÓB I PRZESYŁEK

 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011470

Powyższe przepisy wygasają z dniem 18 MAJ 2021 roku.

 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303

Powyższe przepisy wygasają z dniem 31 MAJ 2021 roku.

 

Link do odprawy przed podróżą do Austrii, dotyczący rejestracji przejazdu.

https://entry.ptc.gv.at/

 

19 maja 2021 r Koronawirus – aktualne środki

 

Informacje o aktualnych środkach

COVID-19 – Rozporządzenie w sprawie otwarcia ( COVID-19 -ÖV)

Często zadawane pytania na temat stopni otwarcia

W poniższym dokumencie można znaleźć Często zadawane pytania dotyczące etapów otwierania (PDF, 180 KB) (wersja z dnia 05.12.2021).

Ostrożne otwieranie kroków ze ścisłymi środkami ostrożności toruje drogę do normalności. Początkowe kroki zaplanowano w ścisłej współpracy z licznymi ekspertami i krajami związkowymi.

Podstawową zasadą otworów jest to, że są one wykonywane z zachowaniem specjalnych środków bezpieczeństwa. Podstawą tej koncepcji bezpieczeństwa jest definicja osób o niskim ryzyku epidemiologicznym. Stosuje się tutaj trzy G: „zaszczepione, przebadane, wyzdrowione” (reguła 3 G) .

W przypadku osób, które zostały zaszczepione szczepionką zatwierdzoną przez EMA , obowiązują następujące zasady:

 • Pierwsze szczepienie jest ważne od 22 dnia po pierwszym pobraniu przez maksymalnie 3 miesiące od momentu szczepienia.
 • Drugi ścieg wydłuża okres ważności o kolejne 6 miesięcy (czyli łącznie 9 miesięcy od pierwszego ściegu) .
 • Szczepionki, dla których przeznaczone jest tylko jedno szczepienie ( np. Firmy Johnson & Johnson), są ważne od 22 dnia po szczepieniu łącznie przez 9 miesięcy od dnia szczepienia.
 • W przypadku osób, które już wyzdrowiały i zostały wcześniej zaszczepione, szczepienie jest ważne przez 9 miesięcy od momentu zaszczepienia.

W przypadku osób, które wyzdrowiały, nadal obowiązują następujące zasady:

Są one zwolnione z obowiązku testowania przez sześć miesięcy po wygaśnięciu infekcji. Dowody obejmują na przykład zawiadomienie o separacji lub potwierdzenie przez lekarza zakażenia, które zostało potwierdzone przez biologię molekularną. Dowody na obecność przeciwciał neutralizujących liczą się przez trzy miesiące od czasu wykonania testu.

Wszechstronny zakres opcji testowych stworzy w przyszłości wiele opcji niskoprogowych dla dowodów testowych.

Testy mają różne okresy ważności, w zależności od ich rzetelności:

 • Testy PCR są ważne przez 72 godziny od pobrania próbki.
 • Testy antygenowe wykonywane przez upoważnioną agencję są ważne przez 48 godzin od pobrania próbki.
 • Autotesty, które są rejestrowane w oficjalnym systemie przetwarzania danych w krajach związkowych, są ważne przez 24 godziny.
 • Ofertę uzupełniają testy w punktach sprzedaży jednorazowego wejścia do obiektów sportowych, lokali użytkowych, restauracji, hoteli lub na imprezę.

Nie będzie już ograniczeń wyjścia na podstawie rozporządzenia o otwarciu. Dzięki temu dom można pozostawić przez całą dobę bez powodu. Niemniej jednak nadal obowiązuje zwiększona ostrożność. Dlatego będzie kilka najlepszych środków bezpieczeństwa:

 • Minimalna odległość 2 metry jest zachowana prawie wszędzie (wyjątek: przy stole w karczmie, imprezy z przypisanymi miejscami).
 • We wszystkich nowo otwartych obszarach, COVID-19 zapobiegania koncepcje muszą być sporządzane i COVID-19 funkcjonariuszy wyposażone.
 • Od 22:00 obowiązuje cisza nocna dla wszystkich firm, wydarzeń i obiektów sportowych.
 • Od 22:00 do 5:00 dozwolone są tylko spotkania 4 osób i maksymalnie 6 nieletnich dzieci.
 • W ciągu dnia dozwolone są spotkania w pomieszczeniach dla 4 osób i 6 nieletnich dzieci oraz spotkania na świeżym powietrzu dla 10 osób i 10 małych dzieci.
 • Poprzednie zasady dotyczące masek FFP 2 i ochrony ust i nosa pozostają niezmienione.
 • Obowiązek rejestracji gości w restauracjach, hotelach, na imprezach i podczas zajęć rekreacyjnych w pomieszczeniach (wyjątek, jeśli pobyt odbywa się głównie na świeżym powietrzu: np. Zoo, odkryte baseny itp.)

Szczegóły dotyczące stopni otwierania w poszczególnych obszarach:

 

Gastronomia:

 • Zasada 3G: Dostęp tylko dla osób przebadanych, wyzdrowiałych lub zaszczepionych
 • Wewnątrz maksymalnie 4 osoby przy stole z maksymalnie 6 dziećmi (wyjątek: wspólne gospodarstwo domowe)
 • Na zewnątrz maksymalnie 10 osób i 10 dzieci
 • Odbiór możliwy w regularnych godzinach otwarcia (od 5:00 do 22:00)
 • W przypadku stoisk z żywnością i odbioru nie są wymagane żadne testy.

 

Hotele i noclegi:

 • Zasada 3-G podczas wchodzenia i meldowania się
 • Do korzystania z obiektów gastronomicznych, wellness i fitness wymagany jest aktualny certyfikat 3-G, dlatego testy należy w razie potrzeby odnowić.

 

Handel i usługi:

 • Sklepy: weryfikacja 3-G nie jest wymagana, dla każdego klienta musi być dostępna powierzchnia 20 m 2 .
 • Świadectwo 3-G jest wymagane w przypadku usług wykonywanych blisko nadwozia; do tego wymagane jest tylko 10 m 2 na klienta .
 • Z innych usług ( np. Porady w banku lub u notariusza) może korzystać tylko tyle osób, ile jest to absolutnie konieczne.

 

Kultura i wydarzenia:

 • W przypadku muzeów obowiązują takie same zasady, jak w przypadku detalistów: brak dowodu 3 G, zasada 20 m 2
 • Wydarzenia są teraz regulowane terminem „spotkania”:
  • Spotkania z mniej niż 10 osobami są dozwolone bez powiadomienia lub zgody.
  • Zasada 3-G dotyczy 11 lub więcej osób i wymagane jest zgłoszenie do lokalnego urzędu zdrowia. Ponadto maska FFP 2 musi być noszona zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz . Podawanie napojów i jedzenia jest zabronione. Zasada ta dotyczy wesel, przyjęć w ogrodzie i podobnych imprez.
  • Od 51 osób dozwolone są tylko wydarzenia z przypisanymi miejscami. Muszą one zostać zatwierdzone przez lokalne władze ds. Zdrowia. Maksymalne limity to 1500 osób w pomieszczeniach i 3000 na zewnątrz. 50 % miejsc siedzących może być zajęte

 

Firmy rekreacyjne:

 • Reguła 3-G.
 • Wewnątrz ( np. W łaźniach i termach) na gościa musi być dostępna powierzchnia 20 m 2 w odpowiednim zamkniętym pomieszczeniu.
 • Każda firma zajmująca się wypoczynkiem musi stworzyć koncepcję zapobiegania i wyznaczyć funkcjonariusza COVID-19 .
 • W przypadku przejażdżek ( np. Karuzela) między gośćmi musi być wolne miejsce.
 • Rejestracja klientów jest obowiązkowa w pomieszczeniach.

 

Domy seniora i domy opieki:

 • Zasada 3-G dla gości
 • Pracownicy muszą być badani raz w tygodniu, jeśli nie zostali zaszczepieni lub wyzdrowieli.
 • Regulamin zwiedzania jest mniej rygorystyczny: codziennie mogą odwiedzać do 3 osób.

Sporty:

 • Zasada 3G dotyczy obiektów sportowych.
 • Wszystkie sporty są dozwolone, a sporty kontaktowe są znowu możliwe.
 • Podczas uprawiania sportu nie ma wymogu maski ani dystansu.
 • Sport w przestrzeni publicznej ( np. W klatce do piłki nożnej) może uprawiać łącznie 10 osób (jest to zgromadzenie podlegające obowiązkowi zgłoszenia) , nie obowiązują wymagania dotyczące maski i dystansu.

Po opublikowaniu w federalnym systemie informacji prawnej rozporządzenie i związane z nim uzasadnienie prawne są również dostępne w sekcji „ Koronawirus – kwestie prawne ”.

Rozporządzenie w sprawie wjazdu COVID-19

Zmienione przepisy wjazdowe wprowadzają w wielu krajach zasadę 3-G zamiast kwarantanny. Ostatnia nowelizacja przepisów wjazdowych przewiduje trzy nowe kategorie:

1. Wjazd z krajów o niskim poziomie zakażenia (załącznik A): zasada 3-G, brak kwarantanny

Stany te podsumowano w załączniku A; Uwzględniono zarówno kraje UE / EOG , jak i kraje trzecie o niskiej częstości występowania. Z tych krajów możliwy jest każdy rodzaj wjazdu, w tym w celach turystycznych.

Do wejścia wymagany jest aktualny dowód 3-G. Jeśli nie można tego przedstawić, badanie należy przeprowadzić natychmiast, ale w każdym przypadku w ciągu 24 godzin. Dokument wydany w języku niemieckim lub angielskim ( np żółty świadectwo szczepienia) o szczepieniu, które zostały zatwierdzone przez EMA lub pomyślnie przeszedł na EUL procesie WHO liczy jako dowód szczepienia . Potwierdzenie medyczne lub urzędowe ( np. Zawiadomienie o separacji) w języku niemieckim lub angielskim o infekcji, która została przezwyciężona w ciągu ostatnich sześciu miesięcy Dowód na obecność przeciwciał neutralizujących jest równoważny z certyfikatem odzysku, który nie może być starszy niż 3 miesiące przy wjeździe do kraju.

Następujące stany znajdują się obecnie w załączniku A:

Andora, Australia, Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja, Księstwo Liechtensteinu, Grecja, Irlandia, Islandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Monako, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia , San Marino, Singapur, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Korea Południowa, Czechy, Węgry, Watykan.

2. Wjazd z krajów ryzyka (załącznik B1): zasada 3G, test z kwarantanną

Przy wjeździe ze stanów o wysokiej zachorowalności należy przedstawić certyfikat 3-G. W przypadku braku dowodów badanie należy przeprowadzić natychmiast, ale w każdym przypadku w ciągu 24 godzin.

Osoby zaszczepione lub wyzdrowione nie muszą wchodzić do kwarantanny przy wjeździe z krajów zagrożonych, ale osoby, które zostały poddane testom, już to robią. Można to zakończyć od 5 dnia po wejściu (dzień wejścia = 0) z nowym negatywnym wynikiem testu.

Załącznik B1: Chorwacja, Litwa, Niderlandy, Szwecja, Cypr

3. Wejście z odmian wirusa (załącznik B2): test PCR i kwarantanna

Wejście z krajów z wariantami wirusa (załącznik B2, obecnie Brazylia, Indie i RPA) jest, tak jak poprzednio, możliwe tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Zasadniczo do wjazdu mogą wjechać tylko obywatele Austrii i osoby mające miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w Austrii. Wjazd ze względów humanitarnych lub w pilnym interesie republiki jest również możliwy.

W przypadku osób, które pochodzą z obszaru, na którym występuje wariant wirusa lub które przebywały na jednym z obszarów w ciągu ostatnich dziesięciu dni, obowiązują następujące zasady: Wejście jest możliwe tylko z ujemnym wynikiem testu biologii molekularnej ( np. PCR ). Obowiązkowy test dotyczy również osób zaszczepionych i wyzdrowiałych. Austriacy i osoby mieszkające w Austrii, które były w stanie wariantu wirusa w ciągu ostatnich 10 dni, mogą wjechać do kraju, ale muszą go mieć w ciągu 24 godzin Naśladuj test PCR . Jest to kontrolowane przez władze sanitarne.

Załącznik B2: Brazylia, Indie, Republika Południowej Afryki

Zarządzenie zakazujące samolotów z Afryki Południowej, Brazylii i Indiach od lądowania został przedłużony do 6 czerwca włącznie.

Wprowadzanie innych krajów , które nie są ani znajdujących się w załączniku A, B1 lub B2 jest surowo zabronione i możliwe uprzednio jedynie w wyjątkowych przypadkach – takich jak dla celów pracy lub nauki. W każdym przypadku przy wejściu należy przedstawić dowód 3-G. Osoby zaszczepione lub wyzdrowione nie muszą poddawać się kwarantannie przy wjeździe do kraju, tak robią osoby przebadane. Można to zakończyć od 5 dnia po wejściu (dzień wejścia = 0) z nowym negatywnym wynikiem testu.

Wyjątki dla osób dojeżdżających do pracy pozostają niezmienione i nadal nie mają zastosowania do wjazdu z obszarów z wariantami wirusów.

Dzieci od 10 roku życia muszą zostać przebadane, w tym poziom odporności rodziców lub opiekuna. Obowiązek kwarantanny zasadniczo dotyczy również dzieci, ale nie ma zastosowania, jeśli rodzice lub upoważnieni opiekunowie są zwolnieni z kwarantanny.

Zasadniczo rejestracja elektroniczna przy użyciu formularza odprawy przed podróżą jest wymagana przed każdym wjazdem . Należy to zrobić najwcześniej 72 godziny przed wjazdem; osoby dojeżdżające do pracy muszą to odnawiać co 28 dni.

Nowelizacja Rozporządzenia Entry wszedł w życie w dniu środa, 19 maja, o północy, początkowo jest ważna do i włącznie z 30 czerwca 2021.

Po opublikowaniu w federalnym systemie informacji prawnej rozporządzenie i związane z nim uzasadnienie prawne są również dostępne w sekcji „ Koronawirus – kwestie prawne ”.

Aktualne środki obowiązujące w całym kraju

Przegląd wszystkich środków obecnie obowiązujących w całym kraju  można znaleźć na stronie internetowej  corona-ampel.gv.at

Odpowiednie środki w poszczególnych krajach związkowych można znaleźć w sekcji „Środki regionalne (dodatkowe)”:

Więcej informacji

Aktualne działania oraz ogólne informacje o koronawirusie w językach obcych można znaleźć w naszej obcojęzycznej ofercie informacyjnej .

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Koronawirus: często zadawane pytania .

 

Koronawirus: sytuacja w Polsce

Bieżąca sytuacja i bieżące aktualizacje

Centrum Handlu Zagranicznego Warszawa informuje austriackie firmy o wpływie nowego koronawirusa (COVID-19) na działalność gospodarczą i gospodarkę w Polsce.

Stan: 20 maja 2021 r. | 10:00

Aktualne i ważne

 • Zwracamy uwagę, że sytuacja jest obecnie bardzo dynamiczna i zmiany mogą nastąpić stosunkowo szybko.
 • Polska: Ważne – Wjazd do Polski ze strefy Schengen bez kwarantanny jest możliwy tylko: z wynikiem negatywnym lub dla osób, które zostały w pełni zaszczepione lub wyzdrowiały, w przeciwnym razie kwarantanna jest obowiązkowa.
 • Polska: Wjazd do Polski poza strefę Schengen bez kwarantanny jest możliwy tylko: na podstawie negatywnego testu przeprowadzonego w Polsce lub dla osób w pełni zaszczepionych lub rekonwalescentów, w innym przypadku obowiązek kwarantanny.
 • Austria : W przypadku osób dojeżdżających z Polski do Austrii obowiązuje następująca zasada: Certyfikat testu przy wjeździe może mieć maksymalnie 48 godzin.
 • Polska: maska ​​musi być noszona na wszystkich stanowiskach pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.
 • Polska: W całym kraju twarda blokada, hotele i inne podmioty oferujące zakwaterowanie są ponownie zamknięte. Wszystkie ograniczenia można znaleźć w punkcie 3. Hotele będą zamknięte do 3 maja. 
 • Polska: ważne – nowe ulgi w maju – szczegóły w sekcji 3 .
 • Polska: Osłony na twarz noszone samodzielnie (bez NMS) są zabronione.
 • Polska: Dozwolone są loty do i ze wszystkich krajów Schengen.
 • Możliwy nieograniczony transfer towarów

 


1. Przepisy dotyczące wjazdu i podróży

W tej chwili te same zasady dotyczą osób podróżujących służbowo i turystów w Polsce.

Ulga dla osób zaszczepionych Ulga dla tych, którzy wyzdrowieli Ulga dla testowanych
tak tak tak
Bez kwarantanny – osoby, które mogą udowodnić szczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką zatwierdzoną w UE. Dowód w języku polskim lub angielskim. Bez kwarantanny – osoby, które w oczywisty sposób były izolowane lub hospitalizowane z powodu choroby COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Zaświadczenie lekarskie w języku polskim lub angielskim. Wejście bez kwarantanny jest możliwe tylko przy maksymalnie 48-godzinnym teście RT-PCR; surowsze przepisy dla krajów trzecich UE; Specjalne przepisy dla podróżujących z Indii, Brazylii i RPA.

Szczegóły dotyczące testów: 

Uznawane są wyniki testów antygenowych i RT-PCR (molekularnych, genetycznych), czyli badań przeprowadzonych metodami określonymi w kryteriach laboratoryjnych w aktualnej definicji przypadku COVID-19 z dnia 31 października 2020 r.

Jednak negatywne wyniki testów na obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 (testy serologiczne i kontrolne) nie zwalniają z kwarantanny wjazdowej.

Osoby, które nie mieszkają lub nie mieszkają w Polsce na stałe, muszą wykazać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Dotyczy to osób, które przekraczają granicę różnymi środkami transportu – indywidualnie i zbiorowo – oraz osób, które przekraczają granicę pieszo. Test należy przeprowadzić co najmniej 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Pasażerowie zobowiązani są do przedstawienia wyniku testu w języku polskim lub angielskim na żądanie straży granicznej lub policji.

Zasady wjazdu do Polski ze Słowacji, w tym kategorie osób zwolnionych z kwarantanny po przekroczeniu granicy polsko-słowackiej i posiadających negatywny wynik testu SARS-CoV-2, określono w sekcji 2 ust. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 367). Informacje w języku polskim dostępne są na stronie internetowej Straży Granicznej i Rządu .

Ruch lotniczy / kolejowy

Od 30 września: wszystkie loty do lub z krajów UE lub Schengen oraz Ukrainy są dozwolone.

Połączenia lotnicze są obecnie zabronione z następującymi krajami:

Wielka Brytania, Irlandia Północna,  Armenia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Jordania, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia, USA (z wyłączeniem Illinois i Nowego Jorku).

Loty czarterowe są wyłączone spod tego rozporządzenia, a loty z / do tych krajów mogą być zatwierdzane przez premiera lub lot może się odbyć z powodów wojskowych. 

Podróż własnym pojazdem

Tranzyt Austria <-> Polska

Radzimy przygotować dokumenty potwierdzające tranzyt. Przykładami mogą być rachunki hotelowe z Polski, potwierdzenia od pracodawcy / klienta w Polsce i Austrii, listy zaproszeniowe od polskiego partnera itp.

Tranzyt przez Czechy: możliwy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie dotyczącej kraju Republika Czeska . Tranzyt może trwać maksymalnie 12 godzin. Od 1 marca możliwe tylko z testem koronowym, ale bez rejestracji online.

Tranzyt przez Słowację : możliwy. Szczegóły można znaleźć na krajowej stronie internetowej Słowacji . Tranzyt może trwać maksymalnie 8 godzin.

Tranzyt przez Niemcy: możliwy. Szczegóły można znaleźć na stronie kraju Niemcy .

Opcje testowania COVID-19


2. Przepisy dotyczące transportu towarowego

Międzynarodowy ruch towarowy jest nieograniczony, a granice wewnętrzne UE są swobodnie przejezdne.

Jak zwykle na zewnętrznych granicach UE będą odbywały się kontrole.


3. Środki ochrony i życie biznesowe

Przy utrzymujących się niskich wskaźnikach infekcji możliwe będzie stopniowe łagodzenie ograniczeń zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Ważne: harmonogram może ulec zmianie w dowolnym momencie w zależności od aktualnego poziomu nowych infekcji.

Harmonogram wygląda teraz następująco:

Od 1 maja – ogólnopolskie jednolite środki ochrony: 

 • Otwarcie salonów fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetycznych
 • Sport – Uprawianie sportu w zewnętrznych obiektach sportowych : Limit – maksymalnie 50 osób.
 • Sport – Ćwiczenia w halach sportowych i na basenach : dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży max. 50% wykorzystania obiektu

Od 4 maja :

 • Kultura – otwarte galerie sztuki i muzea : ograniczenie do 1 osoby na 15 m2, zajęcia w ścisłym reżimie higienicznym
 • Handel – otwarte sklepy budowlane, salony meblowe, centra handlowe: ograniczenie do 1 osoby na 15 m2, działalność w ścisłym reżimie higienicznym
 • Akty religijne – nabożeństwa z ograniczoną liczbą osób: ograniczenie do 1 osoby na 15 m2 w miejscach kultu

Zalecenie, aby ceremonie odbywały się na świeżym powietrzu

 • Edukacja – Szkoły podstawowe – Oddziały stacjonarne dla klas 1-3 szkoły podstawowej – Ścisły reżim higieniczny – w tym wentylacja w czasie przerw i dezynfekcja pomieszczeń w weekendy

Od 8 maja:

 • Hotele – otwarte dla gości : maks. 50% obłożenia obiektu
 • zamknięte restauracje i strefa wellness & spa

Od 15 maja :

 • Żadnych masek na zewnątrz – wymóg zakrywania nosa i ust maską w pomieszczeniu pozostaje niezmieniony.
 • Katering na świeżym powietrzu (na zewnątrz) – otwarte ogródki restauracyjne: zajęcia w ramach ścisłych reżimów higienicznych – w tym zachowanie bezpiecznej odległości między stolikami i ograniczenie liczby osób przy stole
 • Kultura – kina i teatry plenerowe : maks. 50% obłożenia; Działania w ramach ścisłego reżimu higienicznego
 • Specjalne imprezy plenerowe – możliwość organizacji wesel i komunii np .: ograniczona do 25 osób; restrykcyjny reżim higieniczny – w tym bezpieczna odległość między stolikami oraz ograniczenie ilości osób na stole (przepisy takie same jak przy cateringu plenerowym)
 • Edukacja – szkoły podstawowe i średnie : nauczanie hybrydowe dla szkół podstawowych w klasach 4-8; Nauczanie hybrydowe dla klas 1-4 w szkołach średnich; Ścisły reżim higieniczny: wietrzenie sal w czasie przerw, dezynfekcja sal w weekendy
 • Sport – uprawianie sportu na otwartych obiektach sportowych : max. 25% widzów

Od 21 maja:

 • Kina, teatry, opery i filharmonie będą otwarte w środku – maksymalnie 50% obłożenia

Od 28 maja:

 • Gastronomia wewnętrzna – restauracje otwarte : maksymalne obłożenie 50% lokalu, działalność pod ścisłymi przepisami sanitarnymi – bezpieczna odległość między stolikami, ograniczenie ilości osób na stoliku
 • Imprezy okolicznościowe wewnątrz – możliwość organizacji np. Wesel i komunii: ograniczenie do 50 osób w ścisłym reżimie sanitarnym – w tym bezpieczna odległość między stolikami oraz ograniczenie ilości osób na stole (regulamin taki sam jak w przypadku żywnościowy)
 • Sport – zajęcia sportowe w halach sportowych i na basenach : obiekty dostępne dla każdego max obłożenie do 50 osób (w tym ogólnodostępne)
 • Sport – Ćwiczenia w studiach fitness, klubach fitness, solariach : ograniczone do 1 osoby na 15m2, zajęcia w ścisłym reżimie higienicznym
 • Edukacja – szkoły podstawowe i średnie : kształcenie stacjonarne dla wszystkich uczniów, rygorystyczny reżim higieniczny: wentylacja sal w czasie przerw, dezynfekcja pomieszczeń w weekendy 

Wszystkie te informacje są dostępne w języku polskim na rządowej stronie internetowej.


4. Dodatkowe informacje i numery alarmowe

Informacje o zdrowiu

Więcej informacji można znaleźć na regularnie aktualizowanej stronie internetowej  Urzędu Zdrowia . Całodobowa infolinia NFZ dostępna jest pod numerem: +48 800 190 590.

 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego po nr telefonu:

+48 502 377 176
+43 676 741 05 80

Z wyrazami szacunku,

PRZEWOZY BARTHUR

Magdalena i Artur Krowiak.