Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

Usługi przewozowe osób i paczek w kraju i zagranicą 

F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak, 

Frywałd 97, 32-067 Tenczynek

 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawierania umów przewozu osób i rzeczy, ich realizacji oraz rozliczeń finansowych pomiędzy stronami tych umów.

2. Stronami umów przewozów osób i rzeczy są:

a) Przewoźnik – firma „ F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak ” wykonująca przewóz Pasażerów i rzeczy.

b) Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna składająca ofertę przewozu Pasażera, Pasażerów lub rzeczy firmie „ F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak ”

3. Przedmiotem umowy są turystyczne lub okazjonalne przewozy pasażerskie oraz rzeczy.

4. Przedmiot umowy realizowany jest przy użyciu środków transportu w postaci busów lub samochodów osobowych będących w dyspozycji Przewoźnika.

 

II. Umowa przewozu

1. Zamawiający zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną za pomocą formularza on – line dostępnego na stronie internetowej Przewoźnika:

www.barthur.pl. 

2. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą dane zamówienie. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do podania dokładnej daty przejazdu, danych personalnych, adresu, aktualnego numeru telefonu oraz określenia ilości zamawianych miejsc i posiadanego bagażu łącznie z miejscem docelowym przejazdu. 

4. Podstawową formą umowy jest umowa ustna, a dla celów dowodowych każda ze stron może żądać umowy pisemnej.

5. Ustaloną wcześniej z Przewoźnikiem opłatę za przejazd Zamawiający uiszcza gotówką bezpośrednio u kierowcy, bądź na wskazane konto bankowe Przewoźnika. Istnieją okoliczności, w których Przewoźnik może uzależnić realizację usługi od wpłacenia przez Zamawiającego zaliczki w przypadkach przejazdów grupowych oraz dojazdów do Klienta na dużej odległości od miejsca pobytu Przewoźnika.

6. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego postanowień niniejszego regulaminu.

7. Z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika, czyli przewozu osób i mienia spod wskazanego adresu na podany adres, nie istnieje stały i regularny rozkład jazdy. Plan podróży ustalany jest na bieżąco na podstawie dokonywanych rezerwacji.

8. Przewoźnik ma prawo powierzyć wykonanie usługi transportowej Pasażera innym firmom przewozowym oraz dokonać zmiany pojazdu w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu wyjazdu.

 

III. Prawa i obowiązki Przewoźnika

1. Przewoźnik ma prawo:

a) Zmienić wykonawcę usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.

b) Odmowy wykonania przewozu lub jego kontynuacji w przypadku gdy Pasażer/Zamawiający:

– nie przestrzega warunków umowy przewozu, w tym postanowień niniejszego regulaminu,

– znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

– utrudnia kierowcy pojazdu pracę i odpoczynek w godziwych warunkach,

– zachowuje się w sposób uciążliwy i zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu współpasażerów,

– dokonuje istotnej zmiany umówionej trasy przejazdu skutkiem czego jest wydłużenie czasu trwania przewozu, bez wcześniejszej wiedzy i zgody Przewoźnika,

– w toku realizacji umowy nabywa nadmierny bagaż, bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z Przewoźnikiem,

– posiada przy sobie przedmioty oraz materiały stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa w transporcie i ograniczające pozostałym klientom komfort podczas podróży,

– przewozi rzeczy zabronione prawem, niebezpieczne oraz pochodzące z przestępstwa, a także substancje o nieprzyjemnej lub zbyt intensywnej woni,

– przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy,

– nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno – dewizowych, nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne.

c) Wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

d) Naliczenia Pasażerowi/Zamawiającemu opłaty w wysokości 50% (słownie pięćdziesiąt procent) kwoty należnej za przejazd, z tytułu rezygnacji z przejazdu na 8 godziny przed wyjazdem środka transportu z siedziby Przewoźnika. 

e) Zobowiązać Pasażera/Zamawiającego do uregulowania wyżej wymienionych kosztów nie później niż w terminie 3 dni od daty rezygnacji z planowanego wyjazdu.

f) Żądania od Pasażera/Zamawiającego 100% (słowie: sto procent) wartości przejazdu w przypadku rezygnacji z podróży w trakcie wykonywania umówionego wyjazdu.

g) W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w dziale III punkcie 1. podpunkt d, e, f.

 

IV. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności

1. Z tytułu podania błędnego adresu i pozostałych danych teleadresowych przez Pasażera/Zamawiającego.

2. Z tytułu opóźnień ( i ich dalszych skutków ) spowodowanych czynnikami administracyjnymi ( np. kontrole celne, kontrole policyjne i Inspekcji Transportu Drogowego ) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika ( np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym ).

3. Za szkody powstałe na mieniu i rzeczach osobistych pasażera/zamawiającego w skutek niedbałości, niechlujności innych współpasażerów np. rozlanie napoju, rozgniecenie czekolady, przyklejenie gumy, wszelakie rozprowadzenie substancji kleistych, tłustych, trudno zmywalnych i zapachowych, itp.

4. Za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz szkody polegające na utracie czy zniszczeniu podręcznego bagażu Pasażera. Przedmioty pozostawione w pojeździe Przewoźnika przez zapomnienie lub z innych powodów, nie są objęte ochroną.

5. Za bagaż, który ulegnie zniszczeniu przy załadunku lub rozładunku z luku bagażowego przez Pasażera/Zamawiającego lub osobę trzecią. Bagaż chowany i wyciągany z luku bagażowego może być tylko i wyłącznie przez Kierowcę Przewoźnika.

5. Za osoby małoletnie podróżujące same bez Prawnego Opiekuna, które nie posiadają Dokumentu Tożsamości oraz oświadczenia obojga rodziców lub Prawnego Opiekuna uprawniającego Przewoźnika do ich transportu w określonym dniu i czasie z ustalonego w oświadczeniu adresu na wskazany w nim adres docelowy.

 

V. Przewoźnik ma obowiązek

1. Przewozu Pasażera i jego mienia w wyznaczone przez Pasażera/Zamawiającego miejsce w czasie zaplanowanym wcześniej, przy czym godziny wyjazdu oraz przyjazdu mogą ulec zmianie z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika ( spod adresu pod adres ) i nie są objęte gwarancją.

2. Objąć Pasażera ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, które mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku, szkody należy zgłaszać do biura firmy „ F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak ”.

3. Do realizacji przedmiotu umowy wyznaczyć sprawny technicznie pojazd, spełniający warunki zamówienia, posiadający aktualne badania techniczne i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej ( w tym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ) oraz prowadzony przez profesjonalnego Kierowcę.

4. Podstawić samochód zastępczy w wypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji przewozu, bądź w razie możliwości zapewnić Pasażerom/Zamawiającym przejazd z innym Przewoźnikiem.

5. Zapewnić Pasażerowi bezpieczeństwo i komfort jazdy.

6. Zapewnić foteliki ochronne i/lub podstawki dla dzieci odbywających podróż samochodem Przewoźnika.

7. Zapewnić Pasażerowi przewożącemu Kota lub Psa odpowiedni transporter do przewozu zwierząt.

8. Dopilnować, aby  Kierowca Przewoźnika był jedyną osobą odpowiedzialną za załadunek i rozładunek bagażu z luku bagażowego w obecności Pasażera/Zamawiającego. 

9. Dołożyć wszelkich starań, aby przedmiot umowy został zrealizowany

w odpowiednim czasie, zgodnie ze złożonym zamówieniem i standardem.

10. Zgodnie z umową współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

11. Zwrotu kwoty stanowiącej równowartość opłaconego przejazdu za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika.

12. Przyjmować i rozpatrywać wszelkiego rodzaju reklamacje dotyczące realizacji umowy.

 

VI. Prawa i obowiązki Pasażera/Zamawiającego

1. Pasażer/Zamawiający ma prawo do:

a) Rzetelnego, zgodnego z umową, wykonania zlecenia złożonego u Przewoźnika,

b) Bezpłatnego przewozu maksymalnie dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze do 20 kg ( słownie: dwudziestu kilogramów ), przewożonego w luku bagażowym oraz jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg ( słownie: pięciu kilogramów ) i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, nie utrudniając jednocześnie komfortu podróży pozostałym Pasażerom.

c) Przewiezienia za dopłatą dodatkowego bagażu, wyłącznie po uzyskaniu zgody Przewoźnika oraz Kierowcy Przewoźnika. 

d) Za nadbagaż, przez kierowcę pojazdu Przewoźnika, zostanie pobrana opłata w wysokości od 40 zł ( słownie: czterdziestu złotych ) do 130 zł ( słownie: stu trzydziestu złotych ) za sztukę, w zależności od wielkości dodatkowego bagażu i jego wagi.

e) Składania reklamacji dotyczących realizacji umowy.

 

VII. Zamawiający/Pasażer jest zobowiązany do :

1. Posiadania ważnego dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy oraz pozostałych wymaganych zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.

2. Okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych, wymaganych dokumentów.

3. Złożenia bagażu we wskazane przez Kierowcę Przewoźnika miejsce.

4. Uiszczenia opłaty za realizację przedmiotu umowy, w terminie i na zasadach

w niej uzgodnionych. Firmy pośredniczące i współpracujące z firmą przewozową F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak, są zobowiązane do pokrycia kosztów za przejazd Pasażera/Pasażerów na konto bankowe w terminie ściśle określonym w wystawionej fakturze, chyba, że Klient z tych firm ureguluje płatność gotówką u Kierowcy Przewoźnika F.H.U. BARTHUR.

5. Podania dokładnych danych teleadresowych: adresu, kodu pocztowego, ulicy, numeru budynku, miejscowości i kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy.

6. Zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe i stosowania się do zaleceń Kierowcy pojazdu Przewoźnika dotyczących ogólnych warunków bezpieczeństwa.

7. Oznakowania każdej sztuki bagażu, przewożonego w luku bagażowym, poprzez umieszczenie na nim imienia i nazwiska wraz z adresem bądź innego oznakowania, które pozwoli na identyfikację bagażu z Pasażerem. Bagaż nieopisany lub niemożliwy do identyfikacji z konkretną osobą, może zostać usunięty z pojazdu bądź pomylony przy jego wydawaniu, co się wiąże z jednoczesnym wykluczeniu dochodzenia roszczeń za utratę bagażu.

8. Pokrycia kosztów związanych z dodatkowym dojazdem Przewoźnika do Klienta, który przez swoją pomyłkę doprowadził do zamiany bagażu podczas wydawania przez Kierowcę pojazdu. Koszt będzie naliczany indywidualnie przez Przewoźnika w zależności od przejechanych kilometrów przez Kierowcę oraz czasu dodatkowej pracy jaką wykona z winy Pasażera/Zamawiającego. Koszt jest obliczany ze stawki 2,00 PLN ( słownie dwa złote polskie ) za każdy przejechany kilometr.

9. Przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie

i stosowania się do zaleceń Kierowcy pojazdu Przewoźnika.

10. Pasażer/zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia na mieniu i rzeczach osobistych innych współpasażerów powstałych na skutek niedbałości, niechlujności oraz świadomego i nieświadomego rozlania napoju, rozgniecenia czekolady, przyklejenia gumy, wszelakiego rozprowadzenia substancji kleistych, tłustych, trudno zmywalnych i zapachowych, itp… jak również, ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą z tego tytułu na mieniu przewoźnika.

11. Przestrzegania uprzednio wyznaczonego przez Kierowcę pojazdu czasu zakończenia przerwy, nie powodując tym samym opóźnień w odjeździe środka transportu z podróżnymi.

12. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających w pojeździe Przewoźnika oraz poza pojazdem, w trakcie wykonywania zleconej usługi ( nie dotyczy zakazu palenia tytoniu poza pojazdem Przewoźnika ).

13. Przestrzegania zakazu przewozu zwierząt w pojeździe bez wiedzy Przewoźnika oraz Kierowcy pojazdu Przewoźnika.

14. Poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Przewoźnikowi ( w tym szczególnie za zniszczenie wyposażenia samochodu ).

15. Do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów poniesionych na naprawienie szkody w postaci zanieczyszczenia pojazdu. Jeżeli szkoda ta spowoduje wyłączenie samochodu z eksploatacji, to Pasażer/Zamawiający zobowiązany jest dodatkowo do uiszczenia na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 1000 złotych ( słownie: jednego tysiąca złotych ) za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

16. Dzieci do 12 roku życia mają obowiązek korzystania z przejazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej jeśli przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej.

17. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie jednak muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.

18. W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w  dziale VII, punkcie 14 i 15.

 

VIII. Reklamacje

1. Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności będącej przedmiotem reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia jest zgłoszenie powstałej sytuacji Kierowcy pojazdu Przewoźnika bezpośrednio po jej ujawnieniu. 

2. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:

a) Opisanie zaistniałych okoliczności.

b) Wniesienie zastrzeżeń.

c) Wskazanie szkody i związanych z nią roszczeń.

3. Przewoźnik jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień i informacji od Pasażera/Zamawiającego.

4. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać wyłącznie w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej czyli Kierowcy Przewoźnika.

5. Reklamacje nie będą uwzględniane, w momencie kiedy bagaż Pasażera/Zamawiającego ulegnie uszkodzeniu podczas załadunku lub rozładunku z luku bagażowego na skutek działania Pasażera/Zamawiającego lub osoby trzeciej.

6. Bagaż nieodebrany przez Pasażera/Zamawiającego w dniu przyjazdu będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc pod warunkiem, iż nie zawiera on środków psujących się i niebezpiecznych.

7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wglądu i identyfikacji pozostawionego bagażu w celu ustalenia jego zawartości oraz ustalenia ewentualnego właściciela.

8. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub innych okoliczności nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

9. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika wysokość odszkodowania nie może przekroczyć 500 PLN ( słownie pięćset złotych polskich ).

 

IX. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915. )

 

Cechujemy się doświadczeniem, rzetelnością oraz dbaniem o bezpieczeństwo i komfort Klientów podczas podróży. 

Cieszymy się, że wciąż przybywa nam osób i firm, które obdarzyły nas swoim zaufaniem. 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i życzymy przyjemnej podróży.

F.H.U. BARTHUR

Magdalena Krowiak

Frywałd 97

32-067 Tenczynek

NIP 679-261-99-93

REGON 122513570

INFORMACJA PILNE, NOWE ZASADY PRZEJAZDÓW I PRZEKRACZANIA GRANIC RP, CZR, AT !!!!!!

PRZEWÓZ OSÓB I PRZESYŁEK

 

Nowe przepisy obowiązują od 3 listopada do 30 listopada.

AUSTRIA = Druga blokada: to są nowe przepisy Covid – 19

Informacje uzyskane ze strony ;

https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/befoerderungsgewerbe-personenkraftwagen/corona-neue-regelungen-1.-mai-2020-personenbefoerderung.html

COVID-19 ochronne Środki Rozporządzenie ( SchuMaV, BGBl 463/2020 ) zapowiedziano na listopad 1st, 2020 . To jest podstawa prawna drugiej blokady w Austrii, o której zadecydował rząd.

 • Blokada obowiązuje zgodnie z Prawidłem 3.11. do 30 listopada 2020 r .
 • Zawarta w rozporządzeniu regulacja wyjścia (§ 2) obowiązuje początkowo tylko do 12 listopada 2020 r . 

Należy zauważyć, że na działalność transportu pasażerskiego samochodami nie ma wpływu nocna godzina policyjna między 20:00 a 6:00, ponieważ dotyczy to tylko osób prywatnych (chyba że są objęte wyjątkiem), a nasza działalność nie podlega żadnemu oficjalnemu zamknięciu. Dlatego usługi przewozowe mogą być nadal oferowane przez całą dobę.

1. Do „liczby przewiezionych osób”

 • Zasadniczo „podstawowa zasada dotycząca wspólnych przejazdów” dotyczy taksówek i firm taksówkarskich, zgodnie z którymi w każdym rzędzie siedzeń w pojeździe (łącznie z rzędem, w którym siedzi kierowca) mogą być przewożone maksymalnie 2 osoby; to znaczy:
  • Pojazd 5-miejscowy: dlatego maks. 3 pasażerów
  • Pojazd 9-miejscowy z 3 rzędami: zatem maks. 5 pasażerów
  • Pojazd 9-miejscowy z 4 rzędami: dlatego maks. 7 pasażerów
  • Wszystkie informacje dotyczą pasażerów, którzy nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym.
 • Jeżeli jest to konieczne ze względu na ilość przewożonych osób, można od tej „podstawowej zasady” odstąpić w przypadku taksówek, firm taksówkarskich, szkoły, przedszkola czy transportu osób niepełnosprawnych . To znaczy:
  • Pojazd 5-miejscowy (łącznie z siedzeniem kierowcy): zatem maks. 4 pasażerów ( pełne obłożenie )
  • Pojazd 9-osobowy (łącznie z siedzeniem kierowcy) z 3 lub 4 rzędami: a więc maks. 8 pasażerów ( pełne obłożenie )

2. Do zobowiązania MNS

Istnieje wymóg maski dla wszystkich pasażerów i kierowcy!

 • Szalik / apaszka jest dozwolona tylko jako zamiennik MNS, jeśli jest „ciasno dopasowana” i przestrzegane są środki higieny (czas noszenia)
  • Wyjątki od obowiązku MNS dla pasażerów:
   • Dzieci do 6 lat
   • Osoby, od których nie można oczekiwać, że będą go nosić ze względów zdrowotnych (np. Osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, zaburzeniami lękowymi lub zaawansowaną demencją, dzieci z ADHD, astmą itp.) Są zwolnione z MNS. W takim przypadku można założyć mechaniczne urządzenie ochronne, które nie jest dobrze dopasowane, ale całkowicie zakrywa okolice ust i nosa, jeśli rozciąga się do uszu i znacznie poniżej podbródka. Jeśli nie można tego oczekiwać, obowiązek MNS nie ma zastosowania. W przypadku kontroli ze strony służby bezpieczeństwa publicznego należy udowodnić powody żądania wyłączenia (wymagane zaświadczenie lekarskie).
  • Dowód na zastosowanie wyjątku – potwierdzenie lekarskie: w przypadku, gdy ze względów zdrowotnych nie można oczekiwać, że ktoś będzie nosił dopasowaną maskę ochronną zakrywającą usta i nos, musi to zostać potwierdzone przez lekarza uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu w Austrii ( Uwaga: dzięki temu stało się jasne, że potwierdzenie lekarza szkolnego lub pracownika służby zdrowia nie jest już obowiązkowe). Dzieci do lat 6 są nadal zwolnione z obowiązku MNS.
  • To znaczy:
   • Dlatego do przewozu dzieci w wieku przedszkolnym (do 6 roku życia) NIE ma wymogu stosowania maski
   • Podczas transportu osób niepełnosprawnych należy rozważyć, czy noszenie masek jest uzasadnione.

Uwaga dotycząca obowiązku MNS dla kierownicy:

 • Obowiązek maski obowiązuje przy wchodzeniu do pojazdu.
 • Przestrzeń kierowcy oddzielona od przedziału pasażerskiego nie jest uwzględniona.
 • Pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem w środku transportu, muszą nosić maski.
 • Jeśli noszenie ochrony ust i nosa jest obowiązkowe, pasażerowie muszą je zabrać ze sobą na własną odpowiedzialność. Jeśli ochrona ust i nosa (maska) nie jest dostępna, można również użyć chusty lub chusty, pod warunkiem, że są szczelne. Jednak tutaj również bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na środki higieny. Cokolwiek jest noszone jako ochrona, powinno być wyprane najpóźniej po nasiąknięciu (w zależności od aktywności fizycznej, ale zwykle najpóźniej po 3 do 4 godzinach noszenia).

 

 

Informacje uzyskane ze strony;

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-situation-in-tschechien.html#heading_Ein__Ausreise___Reisebestimmungen_im_Personenverkehr

Koronawirus: sytuacja w Czechach

Aktualna sytuacja i aktualizacja informacji

Centrum Handlu Zagranicznego w Pradze dostarcza austriackim firmom aktualne informacje na temat koronawirusa / COVID-19 w Czechach. Nasi koledzy z Centrów Handlu Zagranicznego w Bratysławie, Budapeszcie i Warszawie udzielają informacji o sytuacji na Słowacji , Węgrzech i w Polsce . 

Stan: 6 listopada 2020 r. | 14:00 zegar  


Aktualne i ważne

 • CZ: nowe kompleksowe przepisy wjazdowe od 9 listopada 2020 r. Austria jest wtedy uważana za obszar ryzyka.
 • CZ: CZ osoby dojeżdżające do pracy transgranicznej potrzebują od 09.11. dodatkowy oficjalny formularz dla osób dojeżdżających do pracy w CZ
 • AT: od 31 października 2020 r. Ostrzeżenie o wjeździe do AT z Czech. Ludzie muszą być w stanie wykazać negatywny wynik testu Corona PCR. 
 • CZ: Stan wyjątkowy i blokada ogłoszone do 20 listopada
 • CZ: Pomimo godziny policyjnej trasy związane z pracą są nadal możliwe
 • CZ: Rząd zdecydowanie zaleca pracodawcom oferowanie rozwiązań biurowych 
 • Dla firm AT: w tej chwili tylko kilka bezpośrednich konsekwencji
 • Detaliczne, „osobiste” firmy usługowe i restauracje są w dużej mierze zamknięte. Ograniczone ćwiczenia na świeżym powietrzu
 • CZ: Maska obowiązkowa we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych, środkach transportu publicznego i przystankach autobusowych
 • CZ: Wycieczki turystyczne z AT do CZ nie są obecnie możliwe z powodu różnych ograniczeń zakwaterowania

Przepisy dotyczące wjazdu / wyjazdu i podróży w ruchu pasażerskim

CZ – WJAZD DO REPUBLIKI CZESKIEJ

Nowe czeskie przepisy wjazdowe od 9 listopada

Poniższe regulacje dotyczą CZESKIEGO REGULAMINU KONTROLI GRANIC dla wjazdu do Republiki Czeskiej z Austrii!

 • Republika Czeska zaklasyfikuje AT jako kraj ryzyka (kategoria czerwona) od 9 listopada
 • Klasyfikacja krajów AT w chwili obecnej na okres 09.11-15.11.2020
 • Nowa ocena odbywa się zawsze w każdy piątek i jest ważna od poniedziałku
Mapa Europy z aktualnymi klasyfikacjami Corona
© CZESKIE MINISTERSTWO ZDROWIA

Schemat przepisów wjazdowych do CZ z dnia 9.11.2017 r.

Kategoryzacja krajów według „niskiego”, „średniego” i „wysokiego” ryzyka („system sygnalizacji świetlnej”) zgodnie z jednolitym systemem UE ( przedstawienie schematyczne )

 • Kategoria czerwona – wysokie ryzyko
  Dotyczy obywateli UE lub obywateli krajów trzecich posiadających zezwolenie na pobyt w UE, którzy przebywali w krajach ryzyka przez co najmniej 12 godzin w ciągu ostatnich 14 dni.
 • Pilne spotkania biznesowe / związane z pracą
  Pozostań w CZ krócej niż 12 godzin

  • Bez rejestracji online, bez testu Corona PCR 
  • Weź ze sobą dowód pilnego wjazdu do CZ (np. E-mail od partnera biznesowego
 • Spotkania biznesowe / zadania służbowe
  Przebywaj w CZ dłużej niż 12 godzin

  • Przed wjazdem do CZ:
   • Rejestracja online pod adresem https://plf.uzis.cz/
    Przeprowadź razem z Tobą wydrukowane potwierdzenie
   • Przeprowadź koronowy test PCR w AT
    (test nie może być wcześniejszy niż 72 godziny przed przybyciem).
   • Wyślij zaświadczenie lekarskie o negatywnych wynikach testu pocztą elektroniczną do „ regionalnej stacji higieny ”, w której odbywa się przydział pracy.
    Lista adresów e-mail regionalnych stacji higieny . 
    E-mail do stacji higieny musi zawierać następujące informacje:

    • Imię i nazwisko
    • Data wjazdu do CZ
    • Kraj, z którego wjeżdża się do CZ
    • Adres pobytu w CZ
  • Jeśli certyfikat z testu nie zostanie dostarczony:
   • Okręgowy urząd sanitarny może zamówić test PCR w CZ, ewentualnie również kwarantannę
   • Jeśli wymagany jest test, należy go wykonać w CZ w ciągu 5 dni
  • Dostęp do miejsca pracy CZ jest dozwolony tylko po negatywnym wyniku testu Corona-PCR
  • Maska obowiązkowa przez pierwsze 10 dni pobytu w CZ
  • Dozwolone są tylko niezbędne sposoby (do pracy, na zakupy, do biura, do apteki itp.)
 • Osoby dojeżdżające do pracy za granicę
  • Osoby dojeżdżające z CZ do AT 
  • Osoby dojeżdżające z AT do CZ 
   • Dojazdy (= przejście graniczne AT-CZ) muszą odbywać się co najmniej raz w tygodniu
   • Bez rejestracji online, bez testu Corona PCR
   • Zalecane dokumenty / dokumenty: Potwierdzenie od pracodawcy o pracy w CZ (kopia lokalnej umowy o pracę, dowód pracy, umowa o oddelegowanie), dokumenty podróżne (najlepiej: paszport), zaświadczenie o dojeżdżającym AT (w przypadku wjazdu do AT bez testu PCR) 
  • Zatrudniony w międzynarodowym transporcie dalekobieżnym
   • Bez rejestracji online, bez testu Corona PCR.
    Dotyczy: 

    • Pojazdy kategorii N1-N3 
    • Max. 2 kierowców z certyfikatem dla pracowników w ruchu międzynarodowym ( formularz )
  • Tranzyt przez Czechy
   • maksymalny czas przejazdu 12 godzin
   • Bez rejestracji online, bez testu Corona PCR
  • Porady dotyczące podróży dla polskich pracowników w firmach AT
   • Wjazd do CZ z Polski: obowiązują takie same zasady jak w Austrii (kategoria czerwona)
   • Transport i dojazdy: możliwe bez testu lub rejestracji online
 • Kategoria pomarańczowa – średnie ryzyko
  • Bez rejestracji online, bez testu Corona PCR
  • Pobyt związany z pracą do 12 godzin : Bez ograniczeń
  • Pobyty związane z pracą powyżej 12 godzin
   • Wejście możliwe bez negatywnego testu Corona-PCR
   • Dostęp do miejsca pracy CZ jest możliwy tylko po negatywnym teście Corona-PCR
 • Kategoria zielona – niskie ryzyko 
  • brak ograniczeń w podróżowaniu

AT – WJAZD DO AUSTRII

Aktualne austriackie przepisy wjazdowe  od 15 października 2020 r

Poniższe regulacje dotyczą PRZEPISÓW KONTROLI GRANICZNEJ AUSTRII dla WJAZDU DO AUSTRII z Republiki Czeskiej!

 • od 31 października | 00.00 poprawka
 • od wejścia w życie NIE jest możliwy bez ograniczeń wjazd do AT (patrz poniżej wyjątki)
 • Osoby, które przebywały w CZ w ciągu ostatnich 10 dni przed wejściem do AT:
  • Przy wjeździe do AT należy przeprowadzić negatywny test koronowy w języku niemieckim lub angielskim. Testowanie może trwać max. 72 godziny temu.
  • Jeśli test nie jest dostępny:
  • Umów się na 10-dniową kwarantannę i obowiązkowy test koronowy w ciągu 48 godzin. Jeśli wynik jest negatywny, kwarantanna może zostać zakończona.
 • AT przeprowadza wyrywkowe kontrole zdrowotne w głębi lądu na granicy z CZ
 • Najważniejsze wyjątki / test PCR nie jest wymagany zgodnie z aktualnym stanem: 
  • w przypadku wjazdu lub ponownego wjazdu w ramach regularnego ruchu podmiejskiego w celach zawodowych, chyba że są opiekunami
  • dla ludzi do utrzymania ruchu towarowego i pasażerskiego,
  • dla środków rolniczych i leśnych wymaganych w indywidualnych przypadkach,
  • w ramach profesjonalnej podróży transferowej / profesjonalnego lotu transferowego,
  • w nadrzędnym interesie Republiki Austrii,
  • dla podróżnych tranzytowych
  • wjazd lub powrót w ramach regularnego ruchu dojeżdżającego w celach rodzinnych lub w celu odwiedzenia partnera

Praktyczne porady

 • Osoby podróżujące służbowo w AT (jeśli nie ma osób dojeżdżających do pracy), monterzy itp. Muszą być w stanie pokazać test PCR na żądanie po powrocie do AT (lub przejść do kwarantanny z obowiązkiem przeprowadzenia testu – patrz powyżej)
 • Obecnie na granicy austriackiej nie ma stałych / obejmujących całego obszaru kontroli, ale kontrole (losowe) w głębi lądu 
 • Polscy pracownicy w firmach AT, którzy przejeżdżają tranzytem przez CZ, podlegają – jeśli dojeżdżają do pracy – zwolnieniu
 • Produkcja / budowa / biura w CZ mogą pozostać otwarte pod warunkiem przestrzegania wymogów dotyczących maskowania i / lub odległości 2 metrów
 • Ograniczenie max. Liczba osób nie dotyczy spotkań zawodowych
 • Możliwy jest nieograniczony transport towarów do / z Czech
 • Hotele są otwarte tylko dla osób podróżujących służbowo
 • Handel detaliczny (z wyjątkami, np. Sklepy spożywcze), restauracje / puby / bary / kluby / kasyna / instytucje kulturalne / ogrody zoologiczne są zamknięte

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego po nr telefonu:

+48 502 377 176
+43 676 741 05 80

Z wyrazami szacunku,

PRZEWOZY BARTHUR

Magdalena i Artur Krowiak.

 

 

Wjazd do Austrii – przepisy wiążące dla przewoźnika i pasażera.

Co należy wziąć pod uwagę przy wjeździe do Austrii w związku z powstrzymaniem SARS-CoV-2?

Kiedy firmy transportowe są zobowiązane do zbierania danych kontaktowych od pasażerów?

Rozporządzenie Federalnego Ministra Spraw Społecznych, Zdrowia, Opieki i Ochrony Konsumentów BGBl II 324/2020 w sprawie zbierania danych kontaktowych przez firmy transportowe zastąpiło rozporządzenie dotyczące powiadamiania pasażerów lotniczych od 21 lipca 2020 r.

Firmy transportowe, które przywożą ludzi z obszarów objętych ostrzeżeniem dla podróżnych w związku z COVID-19 samolotem lub pojazdem wodnym lub w kontekście transgranicznego ruchu samochodowego autobusem lub w kontekście transgranicznego okazjonalnego ruchu pasażerskiego autobusem lub samochodem do Austrii mają

 • Dane tożsamości przewożonych osób,
 • pierwotny punkt wyjazdu,
 • czas odlotu i przylotu, wyjazdu i przyjazdu,
 • przejście graniczne,
 • całkowita liczba przewożonych osób
 • a w przypadku transportu lotniczego numer kodu transportowego

trzymać się.

Dane te muszą być dostępne przez okres 28 dni od przybycia środka transportu do wiadomości urzędu zdrowia i Federalnego Ministerstwa Spraw Socjalnych, Zdrowia, Opieki i Ochrony Konsumentów oraz niezwłocznie na żądanie. Należy również zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa danych, a dane należy usunąć niezwłocznie po upływie terminu.

Rozporządzenie weszło w życie 21 lipca 2020 roku i ma obowiązywać do 31 grudnia 2020 roku.

Kiedy istnieje obowiązek udzielenia informacji?

W sekcji 5 ustawy epidemiologicznej Dodano przepis: W związku z identyfikacją osób kontaktowych w ramach decyzji nr 1082/2013 / UE w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylenia decyzji nr 2119/98 / WE wszystkie osoby fizyczne i prawne, które posiadają posiadać odpowiednie informacje umożliwiające identyfikację osób kontaktowych w sprawach transgranicznych, takich jak firmy przewozowe lub dostawcy zakwaterowania, zobowiązani do udzielenia informacji federalnemu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na żądanie, o ile jest to konieczne w indywidualnych przypadkach. W każdym przypadku informacje te obejmują imię i nazwisko oraz – jeśli są znane – datę urodzenia, numer telefonu i adres e-mail oraz mogą obejmować informacje o trasie współ podróżującym lub zakwaterowanym gościom. Jeżeli dane nie są już potrzebne do śledzenia kontaktów, organy służby zdrowia natychmiast usuwają dane.

Powyższe informacje są uzyskane na podstawie tłumaczenia google ze strony pod linkiem:

https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/coronavirus-informationen-transport-und-verkehr.html#heading_Einreise_nach_Oesterreich

 

Znalezione w NECIE !!!

 

Apel do moich Przyjaciół i Znajomych, Pracowników i Klientów, Właścicieli wszystkich małych i średnich firm !!!

 

            Kinga Rusin wypuszcza kosmetyki PAT&Rub i ludzie kupuję. Robert Lewandowski reklamuje nowe buty i ludzie je kupują. Żona Roberta, Anna Lewandowska promuje swój program odchudzania i sprzedaje produkty z nim związane – ludzie kupują. Zenek Martyniuk robi koncerty i ludzie płacą za koncerty po 70 zł, żeby tam tylko wejść. Aktor Piotr Adamczyk otwiera nową restaurację i ludzie promują, udostępniają i wszyscy o tym rozmawiają i polecają.

 

Ale kiedy ktoś nie znany, jakiś znajomy albo członek rodziny uruchamia nowy biznes to ludzie marudzą, wytykają go palcem, oskarżają o zawyżone ceny – ” No nie jestem pewien czy to dobry pomysł “, ” Daję mu maksymalnie rok czasu i zamknie interes “, ” Chyba zwariował z tymi cenami, kto to od niego kupi ” …. itd.

 

Dlaczego tak łatwo wspieramy kogoś, kogo znamy tylko z telewizji czy Internetu, kto już ma mnóstwo pieniędzy ale znajdujemy miliony powodów, żeby nie pomagać komuś kogo znamy osobiście, komuś kto zaczyna coś nowego, komuś kto próbuję dać wszystkie siły z siebie by stać się kimś równie ważnym dla was jak Ci których nie znacie ?

 

Pamiętaj, że kiedy wspierasz mały i średni biznes – wspierasz przedsiębiorcę, który każdego dnia zmaga się z problemami prowadzenia własnej firmy, by mógł zarobić na pensję swoich pracowników, by utrzymał swoją rodzinę i spłacić swoje zobowiązania, kredyty, leasingu.

 

Oczywiście nie krytykuję Celebrytów prowadzących swój biznes i korzystających z potencjału marki jaki wykreowali bo jak najbardziej ich podziwiam, że osiągnęli sukces swoją ciężką pracą.

 

Chciałbym tylko, że jeżeli następnym razem jakiś Twój znajomy umieści w mediach społecznościowych wpis, że startuje z nowym biznesem albo jego pizzeria w trudnym czasie zmaga się z problemem lub musi podnieść stawiki za usługi lub marżę na towarze by utrzymać swoich pracowników bo w trudnych czasach zmaga się z problemami, to daj mu lajka, udostępnij jego post dalej albo dodaj komentarz.

 

Nie musisz od niego od razu kupować jego produktów czy też korzystać z jego usług jak nie masz takiej potrzeby ! Wystarczy że dasz wsparcie i pomożesz im w promocji ich biznesu w osiągnięciu nowych klientów, pomożesz w dotarciu do tego punktu w którym jest wielu innych znanych bądź mniej znanych ludzi.

 

Dla Ciebie to jedynie klik ale uwierz, że dla osoby prowadzącej własny biznes to znaczy bardzo wiele !!!

 

Pomagajmy, wspierajmy jak tylko możemy !!!

 

Szanowni Państwo, drodzy Klienci, ludzie dobrej woli.
W związku z obecną sytuacją oraz nałożonymi na nasze firmy przewozowe obostrzeniami związanymi z COVID-19,
a także coraz bardziej pogarszającą się kondycja finansową wielu firm w branży transportowej, w tym również naszej firmy przewozowej ” BARTHUR “
… zwracam się do państwa o wyraz szacunku, lojalność a przede wszystkim o wsparcie dla naszej działalności, pracy naszych kierowców i pracowników socjalnych.
Nie mamy zamiaru brać czynnego udziału w wyścigu SZCZURÓW i sztucznie zaniżać ceny mając nadzieję, że przybędzie nam pasażerów i będziemy wysyłać auta z kompletami wbrew prawu obecnie ustalonemu i patrzeć jak pomału się wykańczamy.
A wręcz przeciwnie mamy wielka nadzieję, że zarówno nasi stali klienci jak też potencjalnie nowi zrozumieją powagę sytuacji i będą w dalszym ciągu korzystać z naszych usług przewozowych oraz w dalszym ciągu będą z nami współpracować pomimo innej i wyższej stawki za przejazdy jaką zostaliśmy zmuszeni tymczasowo ustanowić.
Taką stawkę niestety będziemy musieli utrzymać tymczasowo do momentu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów zarówno przez rząd Polski, jak też Austrii , w których narzucono na nas obowiązek ograniczenia miejsc siedzących w naszych pojazdach do połowy stanu, co za tym idzie, zachowania bezpiecznych warunków podróżowania, zapobiegając rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Tym samym liczymy się z falą hejtu zarówno ze strony wielu z państwa, którzy nie rozumieją obecnej sytuacji w branży przewozowej z jaką mamy do czynienia jak też tych, którzy potraktują nas jak barbarzyńców co chcą się dorobić na nieszczęściu innych,
ale również, ze strony innych przewoźników bądź pseudo przewoźników, którym na rękę jest upadłość szerokiej konkurencji w pełnym znaczeniu słowa.
Nie mniej mamy jednak dla państwa propozycje, która dzięki Wam a zarazem Naszej wytrwałości i determinacji przyniesie korzyść tu i teraz naszej firmie, a w najbliższej przyszłości Wam pasażerom.
Dzięki waszej wyrozumiałości, lojalności i wsparciu przetrwamy ten trudny dla wielu przedsiębiorców czas, a tym samym pozwoli to nam na głęboki wyraz wdzięczności w stosunku do wszystkich tych którzy podadzą nam dłoń i nie odwrócą się.
Dlatego już dziś chcemy przedstawić Państwu ofertę, która pozwoli nam na wyrównanie zobowiązania w stosunku do tych z państwa i klientów, którzy dziś obdarzą nas zaufaniem i wsparciem.
Każdy pasażer korzystających z naszej usługi przewozowej z firmą „BARTHUR” w okresie od 1 grudnia 2020 roku, wraz z otrzymanym paragonem za przejazd otrzyma KUPON RABATOWY na przejazd w kwocie 10 euro.
Rabat ten będziecie Państwo mogli wykorzystać od 1 kwietnia 2021 roku.
Kupony będzie można łączyć maksymalnie dwa ( łącznie na kwotę 20 euro ) na jeden zrealizowany przejazd, gdzie od wartości przejazdu będzie odliczona kwota rabatu.
Tym samym państwa inwestycja w nasze „ BYĆ ALBO NIE BYĆ ” po 25 latach lojalności, będzie „ WSPÓLNYM DOBREM ” które powróci do tych, którzy w nas uwierzyli oraz obdarzyli wsparciem i szacunkiem.
Więcej szczegółów dotyczących kuponów rabatowych będziemy udzielać pod nr telefony +48502377176 lub +436767410580
Z wyrazami szacunku i poważania.
Magdalena i Artur Krowiak