Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

Usługi przewozowe osób i paczek w kraju i zagranicą 

F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak, 

Frywałd 97, 32-067 Tenczynek

 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawierania umów przewozu osób i rzeczy, ich realizacji oraz rozliczeń finansowych pomiędzy stronami tych umów.

2. Stronami umów przewozów osób i rzeczy są:

a) Przewoźnik – firma „ F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak ” wykonująca przewóz Pasażerów i rzeczy.

b) Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna składająca ofertę przewozu Pasażera, Pasażerów lub rzeczy firmie „ F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak ”

3. Przedmiotem umowy są turystyczne lub okazjonalne przewozy pasażerskie oraz rzeczy.

4. Przedmiot umowy realizowany jest przy użyciu środków transportu w postaci busów lub samochodów osobowych będących w dyspozycji Przewoźnika.

 

II. Umowa przewozu

1. Zamawiający zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną za pomocą formularza on – line dostępnego na stronie internetowej Przewoźnika:

www.barthur.pl. 

2. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą dane zamówienie. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do podania dokładnej daty przejazdu, danych personalnych, adresu, aktualnego numeru telefonu oraz określenia ilości zamawianych miejsc i posiadanego bagażu łącznie z miejscem docelowym przejazdu. 

4. Podstawową formą umowy jest umowa ustna, a dla celów dowodowych każda ze stron może żądać umowy pisemnej.

5. Ustaloną wcześniej z Przewoźnikiem opłatę za przejazd Zamawiający uiszcza gotówką bezpośrednio u kierowcy, bądź na wskazane konto bankowe Przewoźnika. Istnieją okoliczności, w których Przewoźnik może uzależnić realizację usługi od wpłacenia przez Zamawiającego zaliczki w przypadkach przejazdów grupowych oraz dojazdów do Klienta na dużej odległości od miejsca pobytu Przewoźnika.

6. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego postanowień niniejszego regulaminu.

7. Z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika, czyli przewozu osób i mienia spod wskazanego adresu na podany adres, nie istnieje stały i regularny rozkład jazdy. Plan podróży ustalany jest na bieżąco na podstawie dokonywanych rezerwacji.

8. Przewoźnik ma prawo powierzyć wykonanie usługi transportowej Pasażera innym firmom przewozowym oraz dokonać zmiany pojazdu w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu wyjazdu.

 

III. Prawa i obowiązki Przewoźnika

1. Przewoźnik ma prawo:

a) Zmienić wykonawcę usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.

b) Odmowy wykonania przewozu lub jego kontynuacji w przypadku gdy Pasażer/Zamawiający:

– nie przestrzega warunków umowy przewozu, w tym postanowień niniejszego regulaminu,

– znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

– utrudnia kierowcy pojazdu pracę i odpoczynek w godziwych warunkach,

– zachowuje się w sposób uciążliwy i zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu współpasażerów,

– dokonuje istotnej zmiany umówionej trasy przejazdu skutkiem czego jest wydłużenie czasu trwania przewozu, bez wcześniejszej wiedzy i zgody Przewoźnika,

– w toku realizacji umowy nabywa nadmierny bagaż, bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z Przewoźnikiem,

– posiada przy sobie przedmioty oraz materiały stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa w transporcie i ograniczające pozostałym klientom komfort podczas podróży,

– przewozi rzeczy zabronione prawem, niebezpieczne oraz pochodzące z przestępstwa, a także substancje o nieprzyjemnej lub zbyt intensywnej woni,

– przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy,

– nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno – dewizowych, nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne.

c) Wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

d) Naliczenia Pasażerowi/Zamawiającemu opłaty w wysokości 50% (słownie pięćdziesiąt procent) kwoty należnej za przejazd, z tytułu rezygnacji z przejazdu na 8 godziny przed wyjazdem środka transportu z siedziby Przewoźnika. 

e) Zobowiązać Pasażera/Zamawiającego do uregulowania wyżej wymienionych kosztów nie później niż w terminie 3 dni od daty rezygnacji z planowanego wyjazdu.

f) Żądania od Pasażera/Zamawiającego 100% (słowie: sto procent) wartości przejazdu w przypadku rezygnacji z podróży w trakcie wykonywania umówionego wyjazdu.

g) W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w dziale III punkcie 1. podpunkt d, e, f.

 

IV. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności

1. Z tytułu podania błędnego adresu i pozostałych danych teleadresowych przez Pasażera/Zamawiającego.

2. Z tytułu opóźnień ( i ich dalszych skutków ) spowodowanych czynnikami administracyjnymi ( np. kontrole celne, kontrole policyjne i Inspekcji Transportu Drogowego ) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika ( np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym ).

3. Za szkody powstałe na mieniu i rzeczach osobistych pasażera/zamawiającego w skutek niedbałości, niechlujności innych współpasażerów np. rozlanie napoju, rozgniecenie czekolady, przyklejenie gumy, wszelakie rozprowadzenie substancji kleistych, tłustych, trudno zmywalnych i zapachowych, itp.

4. Za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz szkody polegające na utracie czy zniszczeniu podręcznego bagażu Pasażera. Przedmioty pozostawione w pojeździe Przewoźnika przez zapomnienie lub z innych powodów, nie są objęte ochroną.

5. Za bagaż, który ulegnie zniszczeniu przy załadunku lub rozładunku z luku bagażowego przez Pasażera/Zamawiającego lub osobę trzecią. Bagaż chowany i wyciągany z luku bagażowego może być tylko i wyłącznie przez Kierowcę Przewoźnika.

5. Za osoby małoletnie podróżujące same bez Prawnego Opiekuna, które nie posiadają Dokumentu Tożsamości oraz oświadczenia obojga rodziców lub Prawnego Opiekuna uprawniającego Przewoźnika do ich transportu w określonym dniu i czasie z ustalonego w oświadczeniu adresu na wskazany w nim adres docelowy.

 

V. Przewoźnik ma obowiązek

1. Przewozu Pasażera i jego mienia w wyznaczone przez Pasażera/Zamawiającego miejsce w czasie zaplanowanym wcześniej, przy czym godziny wyjazdu oraz przyjazdu mogą ulec zmianie z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika ( spod adresu pod adres ) i nie są objęte gwarancją.

2. Objąć Pasażera ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, które mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku, szkody należy zgłaszać do biura firmy „ F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak ”.

3. Do realizacji przedmiotu umowy wyznaczyć sprawny technicznie pojazd, spełniający warunki zamówienia, posiadający aktualne badania techniczne i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej ( w tym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ) oraz prowadzony przez profesjonalnego Kierowcę.

4. Podstawić samochód zastępczy w wypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji przewozu, bądź w razie możliwości zapewnić Pasażerom/Zamawiającym przejazd z innym Przewoźnikiem.

5. Zapewnić Pasażerowi bezpieczeństwo i komfort jazdy.

6. Zapewnić foteliki ochronne i/lub podstawki dla dzieci odbywających podróż samochodem Przewoźnika.

7. Zapewnić Pasażerowi przewożącemu Kota lub Psa odpowiedni transporter do przewozu zwierząt.

8. Dopilnować, aby  Kierowca Przewoźnika był jedyną osobą odpowiedzialną za załadunek i rozładunek bagażu z luku bagażowego w obecności Pasażera/Zamawiającego. 

9. Dołożyć wszelkich starań, aby przedmiot umowy został zrealizowany

w odpowiednim czasie, zgodnie ze złożonym zamówieniem i standardem.

10. Zgodnie z umową współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

11. Zwrotu kwoty stanowiącej równowartość opłaconego przejazdu za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika.

12. Przyjmować i rozpatrywać wszelkiego rodzaju reklamacje dotyczące realizacji umowy.

 

VI. Prawa i obowiązki Pasażera/Zamawiającego

1. Pasażer/Zamawiający ma prawo do:

a) Rzetelnego, zgodnego z umową, wykonania zlecenia złożonego u Przewoźnika,

b) Bezpłatnego przewozu maksymalnie dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze do 20 kg ( słownie: dwudziestu kilogramów ), przewożonego w luku bagażowym oraz jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg ( słownie: pięciu kilogramów ) i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, nie utrudniając jednocześnie komfortu podróży pozostałym Pasażerom.

c) Przewiezienia za dopłatą dodatkowego bagażu, wyłącznie po uzyskaniu zgody Przewoźnika oraz Kierowcy Przewoźnika. 

d) Za nadbagaż, przez kierowcę pojazdu Przewoźnika, zostanie pobrana opłata w wysokości od 40 zł ( słownie: czterdziestu złotych ) do 130 zł ( słownie: stu trzydziestu złotych ) za sztukę, w zależności od wielkości dodatkowego bagażu i jego wagi.

e) Składania reklamacji dotyczących realizacji umowy.

 

VII. Zamawiający/Pasażer jest zobowiązany do :

1. Posiadania ważnego dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy oraz pozostałych wymaganych zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.

2. Okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych, wymaganych dokumentów.

3. Złożenia bagażu we wskazane przez Kierowcę Przewoźnika miejsce.

4. Uiszczenia opłaty za realizację przedmiotu umowy, w terminie i na zasadach

w niej uzgodnionych. Firmy pośredniczące i współpracujące z firmą przewozową F.H.U. BARTHUR Magdalena Krowiak, są zobowiązane do pokrycia kosztów za przejazd Pasażera/Pasażerów na konto bankowe w terminie ściśle określonym w wystawionej fakturze, chyba, że Klient z tych firm ureguluje płatność gotówką u Kierowcy Przewoźnika F.H.U. BARTHUR.

5. Podania dokładnych danych teleadresowych: adresu, kodu pocztowego, ulicy, numeru budynku, miejscowości i kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy.

6. Zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe i stosowania się do zaleceń Kierowcy pojazdu Przewoźnika dotyczących ogólnych warunków bezpieczeństwa.

7. Oznakowania każdej sztuki bagażu, przewożonego w luku bagażowym, poprzez umieszczenie na nim imienia i nazwiska wraz z adresem bądź innego oznakowania, które pozwoli na identyfikację bagażu z Pasażerem. Bagaż nieopisany lub niemożliwy do identyfikacji z konkretną osobą, może zostać usunięty z pojazdu bądź pomylony przy jego wydawaniu, co się wiąże z jednoczesnym wykluczeniu dochodzenia roszczeń za utratę bagażu.

8. Pokrycia kosztów związanych z dodatkowym dojazdem Przewoźnika do Klienta, który przez swoją pomyłkę doprowadził do zamiany bagażu podczas wydawania przez Kierowcę pojazdu. Koszt będzie naliczany indywidualnie przez Przewoźnika w zależności od przejechanych kilometrów przez Kierowcę oraz czasu dodatkowej pracy jaką wykona z winy Pasażera/Zamawiającego. Koszt jest obliczany ze stawki 2,00 PLN ( słownie dwa złote polskie ) za każdy przejechany kilometr.

9. Przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie

i stosowania się do zaleceń Kierowcy pojazdu Przewoźnika.

10. Pasażer/zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia na mieniu i rzeczach osobistych innych współpasażerów powstałych na skutek niedbałości, niechlujności oraz świadomego i nieświadomego rozlania napoju, rozgniecenia czekolady, przyklejenia gumy, wszelakiego rozprowadzenia substancji kleistych, tłustych, trudno zmywalnych i zapachowych, itp… jak również, ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą z tego tytułu na mieniu przewoźnika.

11. Przestrzegania uprzednio wyznaczonego przez Kierowcę pojazdu czasu zakończenia przerwy, nie powodując tym samym opóźnień w odjeździe środka transportu z podróżnymi.

12. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających w pojeździe Przewoźnika oraz poza pojazdem, w trakcie wykonywania zleconej usługi ( nie dotyczy zakazu palenia tytoniu poza pojazdem Przewoźnika ).

13. Przestrzegania zakazu przewozu zwierząt w pojeździe bez wiedzy Przewoźnika oraz Kierowcy pojazdu Przewoźnika.

14. Poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Przewoźnikowi ( w tym szczególnie za zniszczenie wyposażenia samochodu ).

15. Do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów poniesionych na naprawienie szkody w postaci zanieczyszczenia pojazdu. Jeżeli szkoda ta spowoduje wyłączenie samochodu z eksploatacji, to Pasażer/Zamawiający zobowiązany jest dodatkowo do uiszczenia na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 1000 złotych ( słownie: jednego tysiąca złotych ) za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

16. Dzieci do 12 roku życia mają obowiązek korzystania z przejazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej jeśli przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej.

17. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie jednak muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.

18. W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w  dziale VII, punkcie 14 i 15.

 

VIII. Reklamacje

1. Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności będącej przedmiotem reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia jest zgłoszenie powstałej sytuacji Kierowcy pojazdu Przewoźnika bezpośrednio po jej ujawnieniu. 

2. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:

a) Opisanie zaistniałych okoliczności.

b) Wniesienie zastrzeżeń.

c) Wskazanie szkody i związanych z nią roszczeń.

3. Przewoźnik jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień i informacji od Pasażera/Zamawiającego.

4. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać wyłącznie w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej czyli Kierowcy Przewoźnika.

5. Reklamacje nie będą uwzględniane, w momencie kiedy bagaż Pasażera/Zamawiającego ulegnie uszkodzeniu podczas załadunku lub rozładunku z luku bagażowego na skutek działania Pasażera/Zamawiającego lub osoby trzeciej.

6. Bagaż nieodebrany przez Pasażera/Zamawiającego w dniu przyjazdu będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc pod warunkiem, iż nie zawiera on środków psujących się i niebezpiecznych.

7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wglądu i identyfikacji pozostawionego bagażu w celu ustalenia jego zawartości oraz ustalenia ewentualnego właściciela.

8. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub innych okoliczności nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

9. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika wysokość odszkodowania nie może przekroczyć 500 PLN ( słownie pięćset złotych polskich ).

 

IX. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915. )

 

Cechujemy się doświadczeniem, rzetelnością oraz dbaniem o bezpieczeństwo i komfort Klientów podczas podróży. 

Cieszymy się, że wciąż przybywa nam osób i firm, które obdarzyły nas swoim zaufaniem. 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i życzymy przyjemnej podróży.

F.H.U. BARTHUR

Magdalena Krowiak

Frywałd 97

32-067 Tenczynek

NIP 679-261-99-93

REGON 122513570

1. TRANSPORT PRZESYŁEK I TOWARÓW:

 

Transport przesyłek pozostaje na tych samych zasadach jak dotychczas, terminy wyjazdów będą przekazywane telefonicznie lub publikowane na grupach FB.

 

Przewóz przesyłek odbywać się będzie przy zastosowaniu szczególnych warunków ostrożności.
Kierowcy będą wyposażenie w maseczkę, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk i dezynfekcji pojazdu.
Państwa natomiast prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zachowanie bezpiecznej odległości do 1 metra od kierowcy.

 

Kursy odbywać się będą na obecną chwilę trzy razy w tygodniu.
Terminy będą dostosowywane do przewozu w taki sposób aby zapewnić państwu płynność w dostawie przesyłek i towarów, ale przede wszystkim tak, aby za jednym kursem zrealizować jak największą ilość zleceń.

 

Przesyłki będą odbierane przez naszych kierowców codziennie ale transport docelowy będzie realizowany w terminach;

PL – NIEDZIELA / AT – PONIEDZIAŁEK

PL – ŚRODA / AT – CZWARTEK

PL – SOBOTA / AT – NIEDZIELA

Zastrzegamy jednak możliwość przesunięcia przewozu na kolejny termin ze względów ekonomicznych.

 

Koszt przesyłek będzie ustalany indywidualnie w oparciu o asortyment, gabaryty i wagę.

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego po nr telefonu:

+48 502 377 176
+43 676 741 05 80

 

INFORMACJA PILNE !!!!!!

2. PRZEWÓZ OSÓB:

 

 

Chcąc wyjść na przeciw państwa oczekiwaniom, potrzebie przywrócenia normalności, a przede wszystkim powrotów do pracy, rodzin i domów,
Pragniemy państwa poinformować o stopniowym przywracaniu przewozu osób na trasie Kraków ←→ Katowice ←→ Wiedeń.

 

W pierwszej kolejności zgodnie z obecnymi możliwościami i przy zastosowaniu wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa, dokonujemy przewozów z Krakowa, Katowic, Opola, Wrocławia, Jędrzychowice, Zgorzelec, przez terytorium Niemiec – Dresden, Hof, Passau, następnie Wels, St. Polten do Wiednia.

 

Przejazdy będą organizowane trzy razy w tygodniu, terminy należy ustalać telefonicznie.

Planowane wyjazdy odbywać się będą w dniach;

PL – Niedziela / AT – Poniedziałek

PL – Środa / AT – Czwartek

PL – Sobota / AT – Niedziela

Zastrzegamy jednak możliwość przesunięcia przewozu na kolejny termin ze względów ekonomicznych, ewentualnie polecenia innego zaufanego i godnego polecenia przewoźnika.

 

Dokumenty jakie będą najprawdopodobniej wymagane od państwa przez służby graniczne to:

 

1. Dokument potwierdzający stale bądź czasowe zameldowanie na terytorium Austrii,

2. Dokument potwierdzający zatrudnienie lub inny dokument od swojego pracodawcy, dokument o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej na terytorium Austrii, ewentualnie dokument potwierdzający rejestracje w AMS i obowiązek stawienia się na termin,

3. Aktualny dostępny na rynku szybki test serologiczny na koronawirusa dedykowany diagnostyce zakażeń SARS-Cov-2.

Link do badań na terenie Krakowa: 

https://dworska.pl/lekarze-krakow/test-na-koronawirusa-covid-19

 

Sposób organizacji przewozu będzie ustalany telefonicznie.
Dokonanie rezerwacji i jej potwierdzenie będzie objęte obowiązkiem zapłaty przed rozpoczęciem podróży w dniu wyjazdu.

 

W celu przestrzegania warunków bezpieczeństwa podróżujących pasażerów prosimy o zaopatrzenie się w maseczki i rękawiczki na czas podróży.

 

Na obecną chwilę przejazdy przez Czechy jak również Słowację są niedozwolone do odwołania i o wszelkich zmianach będziemy państwa informować.

 

Informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne braki w dokumentacji, które uniemożliwią państwu wjazdu na obszar Austrii, a w sytuacji ograniczenia dalszej podróży przez służby austriackie, niemieckie bądź polskie, zastrzegamy, że dalszą podróż będziemy kontynuować z pozostałymi pasażerami.

 

Zastrzegamy sobie również prawo do przesunięcia terminu wyjazdu na kolejny możliwy dzień, w sytuacji gdy nie będzie dokonanych co najmniej 3 rezerwacji w pojeździe.

 

Więcej informacji dotyczących wymaganych dokumentów uzyskacie państwo w tym tekście uzyskanym ze strony:

https://www.wko.at/…/aussenwirts…/coronavirus-in-polen.html…

 

 

Tranzyt przez Czechy w tej chwili nie jest możliwe (do uchylenia środków), w niedługim czasie granice Republiki Czeskiej zostaną otwarte dla tranzytu, niemniej zostaną utrzymane kontrole dokumentów o których wspomniano powyżej aby ograniczyć przepływ Turystyczny na granicach.

 

Tranzyt przez Republikę Słowacką w tej chwili nie jest możliwe (do uchylenia środków), dotyczy jak powyżej w przypadku Republiki Czeskiej.

 

Podróż powrotna z Austrii do Polski

 

Tranzyt powrotny z Austrii do Polski jest możliwy tylko przez Niemcy, poprzez okazanie tych samych dokumentów, jaki opisano powyżej (paszport, zaświadczenie dojeżdżające do pracy, umowa o pracę, dokumenty potwierdzające naukę na terytorium UE) w połączeniu z polskim dowodem osobistym / paszportem unikniecie Państwo kwarantanny po powrocie do Polski.

Przekraczanie granicy jest dozwolone tylko na niektórych przejściach granicznych .

W Polsce wszyscy imigranci bez dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub naukę na terytorium UE muszą przejść 14-dniową kwarantannę, reguluje to dzienni ustaw poniżej skrót;

 

3. Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 ( KWARANTANNA ), nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia
9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)
(Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.3)
):

1) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub
w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez osoby wykonujące te czynności
w tych państwach;

2) przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich
opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami i studentami w celu umożliwienia tej nauki;

3) dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów,
którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1, studenci oraz opiekunowie uczniów i dzieci, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3,
przekraczając granicę państwową, są obowiązani udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności
zawodowych, służbowych lub zarobkowych w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
albo pobieranie nauki lub objęcie wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego po nr telefonu:

+48 502 377 176
+43 676 741 05 80

Z wyrazami szacunku,

PRZEWOZY BARTHUR

Magdalena i Artur Krowiak.